ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji notarialnej

Na podstawie art. 75 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie organizacji aplikacji notarialnej (Dz. U. Nr 258, poz. 2169, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadkach, w których notariusza, u którego aplikant będzie odbywał aplikację, wyznacza rada izby notarialnej, wyznaczenie tego notariusza następuje w terminie 30 dni od dnia dokonania wpisu na listę aplikantów notarialnych.”;

2) w § 6 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W trakcie aplikacji aplikant powinien sporządzić co najmniej 50 projektów aktów notarialnych i co najmniej po 10 projektów:

1) każdego z dokumentów, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5 i 7,

2) oświadczeń, o których mowa w art. 79 pkt 8

— ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie.”;

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Na podstawie opinii osób szkolących aplikanta oraz własnych spostrzeżeń notariusz kierujący szkoleniem aplikanta sporządza przed upływem terminu, o którym mowa w art. 72 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie, opinię o aplikancie, do której dołącza projekty przygotowanych przez aplikanta aktów notarialnych, dokumentów i oświadczeń o których mowa w § 6 ust. 2, wraz z recenzjami co do poprawności ich wykonania. Opinię z załącznikami dołącza się do akt osobowych aplikanta, prowadzonych przez radę izby notarialnej.”;

4) uchyla się § 13.

§ 2. Aplikanci, którzy z dniem 1 stycznia 2013 r. rozpoczną:

1) drugi rok aplikacji notarialnej, powinni sporządzić co najmniej 30 projektów aktów notarialnych i co najmniej po 6 projektów:

a) każdego z dokumentów, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5 i 7,

b) oświadczeń, o których mowa w art. 79 pkt 8

— ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie;

2) trzeci rok aplikacji notarialnej, powinni sporządzić co najmniej 10 projektów aktów notarialnych i co najmniej po 2 projekty:

a) każdego z dokumentów, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5 i 7,

b) oświadczeń, o których mowa w art. 79 pkt 8

— ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 37, poz. 286 i Nr 166, poz. 1317, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 483, Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 384, z 2008 r. Nr 182, poz. 1131 oraz z 2010 r. Nr 45, poz. 267.