ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

Na podstawie art. 17 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 261, poz. 2190 oraz z 2006 r. Nr 19, poz. 151) w § 5 w pkt 12 wprowadza się następujące zmiany:

1) lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) Prokuratura Rejonowa w Busku-Zdroju dla gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Pierzchnica, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy i Wiślica,”;

2) lit. l otrzymuje brzmienie:

„l) Prokuratura Rejonowa w Staszowie dla gmin: Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany, Staszów i Szydłów,”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 213, poz. 1802, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 130, poz. 1085, Nr 167, poz. 1398 i Nr 169, poz. 1410 i 1417 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592.