ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

Na podstawie art. 20 pkt 3, 5 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych (Dz. U. Nr 116, poz. 1247, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

a) uchyla się pkt 3,

b) w pkt 9 lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b) Wydziału Gospodarczego — do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz Sądów Rejonowych w: Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Mikołowie, Pszczynie, Sosnowcu i Tychach,

c) Wydziału Gospodarczego-Odwoławczego — do rozpoznawania w II instancji spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Okręgowych w Bielsku-Białej i Katowicach,”,

c) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) w Sądzie Okręgowym w Legnicy

— Wydział Gospodarczy — do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Jeleniej Górze, Legnicy i Świdnicy,”,

d) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) w Sądzie Okręgowym w Poznaniu — sąd gospodarczy składający się z dwóch wydziałów:

a) Wydziału Gospodarczego — do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Koninie, Poznaniu i Zielonej Górze,

b) Wydziału Gospodarczego-Odwoławczego — do rozpoznawania w II instancji spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Okręgowych w: Koninie, Poznaniu i Zielonej Górze,”,

e) uchyla się pkt 21 i 24;

2) w § 3:

a) uchyla się ust. 4,

b) w ust. 7:

— w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) Wydziału Gospodarczego — do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Tarnowskich Górach i Zabrzu,”,

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w Sądzie Rejonowym w Rybniku — Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Żorach,”,

— uchyla się pkt 3 i 4,

c) uchyla się ust. 8,

d) w ust. 9:

— uchyla się pkt 1,

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w Sądzie Rejonowym w Bytomiu — Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Bytomiu i Chorzowie,”,

— uchyla się pkt 3,

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej — Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie i Sosnowcu,”,

— uchyla się pkt 6,

e) w ust. 11:

— uchyla się pkt 1,

— w pkt 2 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) Wydziału Gospodarczego — do spraw gospodarczych z części miasta Krakowa w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Krowodrza i Śródmieście oraz z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej i Wadowicach,

b) Wydziału Gospodarczego — do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych: dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, z wyłączeniem części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Krowodrza, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, z wyłączeniem części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście oraz w: Chrzanowie, Miechowie, Myślenicach, Olkuszu i Wieliczce,”,

— uchyla się pkt 3,

f) w ust. 12:

— uchyla się pkt 1 i 2,

— w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) Wydziału Gospodarczego — do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w okręgu lubelskim,”,

g) uchyla się ust. 14,

h) w ust. 15:

— pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) w Sądzie Rejonowym w Lesznie — Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Gostyniu, Kościanie, Lesznie i Rawiczu,

2) w Sądzie Rejonowym w Pile — Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Chodzieży, Pile, Trzciance, Wągrowcu i Złotowie,”,

— w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) Wydziału Gospodarczego — dla spraw upadłościowych i naprawczych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2011 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.


1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364.

2)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 194, poz. 1638, z 2003 r. Nr 51, poz. 448, Nr 110, poz. 1055, Nr 170, poz. 1659 i Nr 219, poz. 2167, z 2004 r. Nr 127, poz. 1330, Nr 144, poz. 1527 i Nr 281, poz. 2799, z 2005 r. Nr 63, poz. 562, Nr 112, poz. 949 i Nr 197, poz. 1640, z 2006 r. Nr 135, poz. 960 i Nr 228, poz. 1670, z 2007 r. Nr 50, poz. 340 i Nr 243, poz. 1795, z 2008 r. Nr 234, poz. 1582, z 2009 r. Nr 222, poz. 1769 oraz z 2010 r. Nr 49, poz. 291, Nr 113, poz. 755, Nr 133, poz. 897, Nr 181, poz. 1225 i Nr 245, poz. 1645.