ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych ze służby

Na podstawie art. 68a ust. 9 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761, z późn. zm. 1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb, terminy oraz jednostki właściwe do przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej „ZUS", należnych, zwaloryzowanych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwanych dalej „składkami", od uposażenia wypłaconego funkcjonariuszowi Służby Więziennej po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, od którego nie odprowadzono tych składek.

§ 2. 1. Składki przekazuje się na wskazany przez ZUS rachunek bankowy, przy użyciu bankowych dokumentów płatniczych, określonych w art. 47 ust. 4a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm. 2)).

2. Składki rozliczone w deklaracjach rozliczeniowych i imiennych raportach miesięcznych określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem całego okresu służby funkcjonariusza Służby Więziennej, przekazuje się do ZUS:

1) za miesiąc grudzień, za funkcjonariusza Służby Więziennej, który pozostawał w służbie cały rok kalendarzowy lub co najmniej w grudniu danego roku kalendarzowego;

2) za ostatni miesiąc pozostawania w służbie, za funkcjonariusza Służby Więziennej, który został zwolniony ze służby w trakcie roku kalendarzowego.

§ 3. 1. Składki przekazuje się w terminie:

1) 60 dni od dnia zwolnienia funkcjonariusza Służby Więziennej ze służby, jeżeli przekazanie składek następuje z urzędu;

2) 60 dni od dnia złożenia wniosku, jeżeli przekazanie składek następuje na wniosek funkcjonariusza Służby Więziennej;

3) niezwłocznie, jednak nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano zawiadomienie z ZUS o ustaleniu funkcjonariuszowi Służby Więziennej prawa do emerytury przewidzianej w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.)).

2. Jednocześnie z przekazaniem składek przekazuje się do ZUS dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 2.

§ 4. Składki przekazują do ZUS:

1) Centralny Zarząd Służby Więziennej,

2) okręgowy inspektorat Służby Więziennej,

3) zakład karny,

4) areszt śledczy,

5) ośrodek szkolenia Służby Więziennej,

6) ośrodek doskonalenia kadr Służby Więziennej

– właściwe w sprawie wypłaty uposażenia funkcjonariuszowi Służby Więziennej w dniu jego zwolnienia ze służby.

§ 5. Jeżeli zwolnienie ze służby funkcjonariusza Służby Więziennej, który nie spełnia warunków do nabycia prawa do emerytury policyjnej lub policyjnej renty inwalidzkiej, nastąpiło przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, składki przekazuje się do dnia 31 maja 2005 r.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355.