ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy Służby Więziennej wykonują obowiązki służbowe w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, oraz trybu przyznawania dodatku do wynagrodzenia z tego tytułu

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy Służby Więziennej wykonują obowiązki służbowe w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, oraz trybu przyznawania dodatku do wynagrodzenia z tego tytułu (Dz. U. Nr 245, poz. 1647) w załączniku w lp. 2 „Areszt śledczy lub zakład karny” kolumna „stanowiska penitencjarne” otrzymuje brzmienie:

„1) starszy psycholog,

2) psycholog,

3) młodszy psycholog,

4) starszy wychowawca,

5) wychowawca,

6) młodszy wychowawca,

7) starszy terapeuta,

8) terapeuta,

9) młodszy terapeuta,

10) kapelan”.

§ 2. Rozporządzenie ma zastosowanie do ustalania wysokości dodatku do wynagrodzenia z tytułu wykonywania obowiązków służbowych w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności od dnia 1 stycznia 2012 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 iNr238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 664.