ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia

Na podstawie art. 1 ust. 7 ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz. U. Nr 45, poz. 204, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Redagowanie, organizację druku i sporządzanie formy elektronicznej oraz rozpowszechnianie Monitora Biuro wykonuje bezpośrednio lub zleca wyspecjalizowanym jednostkom gospodarczym.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego podlegające obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze są przekazywane do Biura przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego bezpośrednio po ich dokonaniu. Opłaty za ogłoszenie wpisu uiszcza się z góry na rachunek bieżący dochodów sądu rejonowego przyjmującego wniosek.”;

3) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Monitor wydawany jest w formie papierowej i elektronicznej w formacie Portable Document Format (PDF) generowanym w sposób umożliwiający przeszukiwanie i wydruk dokumentu.”;

4) w § 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Elektroniczny egzemplarz Monitora rozpowszechniany jest na informatycznych nośnikach danych oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w formie pliku opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym upoważnionej osoby, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Bezpłatny egzemplarz elektronicznej wersji Monitora, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, otrzymują:

1) sądy rejonowe, o których mowa w § 2 ust. 2, w celu udostępniania go do przeglądania przez zainteresowanych,

2) sąd, gdy skierowane przez niego ogłoszenie lub obwieszczenie inne niż wpis do Krajowego Rejestru Sądowego zostało zamieszczone w tym egzemplarzu.”;

6) w § 8 uchyla się ust. 3;

7) w załączniku do rozporządzenia:

a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,”,

b) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,”,

c) pkt 31 otrzymuje brzmienie:

„31. Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2008 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 114, poz. 1193, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2006 r. Nr 73, poz. 501, Nr 208, poz. 1540 i Nr 220, poz. 1600.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 87, poz. 977, z 2000 r. Nr 117, poz. 1243, z 2001 r. Nr 124, poz. 1358 oraz z 2004 r. Nr 286, poz. 2888.