ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 października 2012 r. w sprawie oceny kwalifikacji kandydatów na wolne stanowisko sędziowskie

Na podstawie art. 57i § 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb i sposób dokonywania oceny kwalifikacji kandydatów na wolne stanowisko sędziowskie, zwanych dalej „kandydatem”.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

2) kategorii spraw — należy przez to rozumieć rodzaj spraw wyodrębniony według oznaczeń stosowanych w prowadzonych w sądach urządzeniach ewidencyjnych;

3) referacie — należy przez to rozumieć ogół spraw przydzielonych kandydatowi zajmującemu stanowisko sędziego do rozpoznania, a w przypadku sprawy rozpoznawanej w składzie zawodowym — ogół spraw przydzielonych kandydatowi do rozpoznania jako sędziemu sprawozdawcy; w przypadku kandydatów zajmujących stanowisko prokuratora — ogół spraw przydzielonych do prowadzenia, nadzorowania lub oceny.

§ 3. 1. Prezes sądu zarządza dokonanie oceny kwalifikacji kandydata niezwłocznie po stwierdzeniu okoliczności, o których mowa w art. 57a § 1 ustawy, wyznaczając sędziego wizytatora lub sędziów wizytatorów oraz termin dokonania oceny.

2. W uzasadnionych przypadkach prezes sądu apelacyjnego może zarządzić dokonanie oceny kwalifikacji przez sędziego wizytatora z obszaru innej apelacji. W takim przypadku zwraca się do właściwego prezesa sądu apelacyjnego o wskazanie sędziego wizytatora.

§ 4. 1. Ocena kwalifikacji obejmuje:

1) przedstawienie przebiegu pracy zawodowej kandydata;

2) wskazanie akt spraw, opinii prawnych, publikacji, aktów notarialnych lub innych dokumentów, na podstawie których jest dokonywana ocena;

3) opis wyników pracy kandydata oraz przedstawienie w tym zakresie opinii odnoszącej się do kryteriów, o których mowa odpowiednio w art. 57b-57i ustawy;

4) wnioski.

2. Ocenę kwalifikacji sporządza się na piśmie.

3. Do oceny kwalifikacji wizytator dołącza informacje i dokumenty wymagane przepisami ustawy, a także wszystkie inne informacje lub dokumenty uzyskane na podstawie art. 57i § 2 ustawy.

§ 5. 1. Opis wyników pracy kandydata zajmującego stanowisko sędziego sądu powszechnego powinien zawierać:

1) dane przedstawiające wielkość referatu, ruch spraw i obciążenie pracą, a także statystyczne ujęcie wyników pracy kandydata w okresie, o którym mowa w art. 57b § 3 i 5 ustawy, na koniec poszczególnych pełnych okresów statystycznych zawierających się w okresie objętym oceną kwalifikacji, w odniesieniu do danych stanowiących miarodajne odniesienie porównawcze, dotyczących odpowiednio wydziału, pionu, okręgu, apelacji, kraju, w szczególności:

a) liczbę spraw w referacie, ze wskazaniem liczby spraw poszczególnych kategorii,

b) wpływ, załatwienia i pozostałość spraw w referacie, w odniesieniu do poszczególnych kategorii spraw,

c) średnią miesięczną liczbę sesji, ze wskazaniem liczby i kategorii spraw wyznaczonych i załatwionych na rozprawie lub posiedzeniu,

d) liczbę sporządzonych uzasadnień i dane dotyczące terminowości ich sporządzania, ze wskazaniem liczby orzeczeń, w których sporządzono uzasadnienie i nie wniesiono środka zaskarżenia,

e) wskaźnik stabilności orzecznictwa, obliczony przez odniesienie liczby spraw z referatu, w których orzeczenia zostały zmienione lub uchylone na skutek złożenia apelacji, skargi kasacyjnej lub kasacji, do ogólnej liczby spraw z referatu, w których wydano orzeczenie podlegające zaskarżeniu tymi środkami,

f) wskaźnik zaskarżalności orzeczeń, obliczony przez odniesienie liczby spraw z referatu, w których wniesiono apelację, skargę kasacyjną lub kasację, do ogólnej liczby spraw z referatu, w których wydano orzeczenie podlegające zaskarżeniu tymi środkami,

h) liczbę spraw z referatu, w których doszło do stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;

2) omówienie zakresu oraz przyczyn zmiany lub uchylenia orzeczenia na skutek złożonej apelacji, skargi kasacyjnej lub kasacji oraz omówienie wszystkich spraw, w których uwzględniono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia; w przypadku spraw, w których uwzględniono skargę, o której mowa w pkt 1 lit. g — omówienie motywów rozstrzygnięcia;

3) opis warunków pracy sędziego, obejmujący w szczególności wskazanie, czy sędzia korzystał w okresie, o którym mowa w art. 57b § 3 i 5 ustawy, z pomocy asystenta sędziego lub stałej obsługi sekretarskiej, dysponował odpowiednim zapleczem organizacyjno-technicznym, a także omówienie okoliczności utrudniających pracę lub skutkujących zwiększonym obciążeniem pracą.

2. Jeżeli opis wyników pracy zawiera omówienie uchybień stwierdzonych podczas badania akt spraw, należy wskazać sygnaturę akt sprawy, do której się odnosi.

3. W przypadku wykonywania przez kandydata obowiązków sędziego w więcej niż jednym wydziale, w opisie wyników pracy dane, o których mowa w ust. 1, przedstawia się odrębnie dla każdego z wydziałów, wskazując wymiar czasu pracy kandydata w każdym z wydziałów przyjęty w podziale czynności.

4. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do opisu wyników pracy kandydata zajmującego stanowisko: sędziego sądu administracyjnego, sędziego sądu wojskowego lub referendarza sądowego.

§ 6. 1. Opis wyników pracy kandydata zajmującego stanowisko asystenta sędziego powinien zawierać w szczególności:

1) omówienie poddanych ocenie projektów orzeczeń lub uzasadnień orzeczeń, ze wskazaniem kategorii spraw;

2) opis warunków pracy asystenta sędziego, obejmujący w szczególności wskazanie liczby sędziów, z którymi asystent współpracował, wskazanie, czy dysponował odpowiednim zapleczem organizacyjno-technicznym, a także omówienie okoliczności utrudniających pracę lub skutkujących zwiększonym obciążeniem pracą.

2. Do opisu wyników pracy kandydata zajmującego stanowisko asystenta sędziego stosuje się odpowiednio przepisy § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a i d oraz ust. 2 i 3.

§ 7. 1. Opis wyników pracy kandydata zajmującego stanowisko prokuratora lub asesora prokuratorskiego powinien zawierać w szczególności:

1) dane przedstawiające wielkość referatu, ruch spraw i obciążenie pracą, a także statystyczne ujęcie wyników pracy kandydata w okresie, o którym mowa w art. 57b § 3 i 5 ustawy, na koniec poszczególnych pełnych okresów statystycznych zawierających się w okresie objętym oceną kwalifikacji, w odniesieniu do danych stanowiących miarodajne odniesienie porównawcze, dotyczących odpowiednio wydziału, pionu, okręgu, apelacji, kraju, w szczególności:

a) liczbę spraw w referacie, ze wskazaniem liczby spraw poszczególnych kategorii,

b) wpływ, załatwienia i pozostałość spraw w referacie, w odniesieniu do poszczególnych kategorii spraw,

c) liczbę spraw z referatu, w których uniewinniono oskarżonego, uniewinniono oskarżonego jedynie od części zarzutów, zwrócono akt oskarżenia, przekazano sprawę w trybie art. 345 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm. 2) ), uchylono postanowienie o umorzeniu postępowania lub odmowie jego wszczęcia bądź też zostały podjęte przez sąd czynności w trybie art. 397 ustawy — Kodeks postępowania karnego,

2) omówienie zakresu oraz powodów wydania przez sąd orzeczeń bądź podjęcia czynności, o których mowa w pkt 1 lit. c; w przypadku spraw, w których uwzględniono skargę, o której mowa w pkt 1 lit. d — omówienie motywów rozstrzygnięcia;

3) omówienie pism procesowych i innych, poddanych ocenie, sporządzonych przez kandydata dokumentów, ze wskazaniem kategorii spraw lub zakresu zagadnień;

4) omówienie postawy kandydata w trakcie postępowania sądowego, w tym obecności i aktywności na rozprawach lub posiedzeniach, sposobu realizacji obowiązków procesowych i przestrzegania terminów procesowych.

2. Jeżeli opis wyników pracy zawiera omówienie zachowań kandydata skutkujących zwłoką w rozpoznaniu sprawy w postępowaniu sądowym bądź też uchybień lub naruszeń prawa, stwierdzonych podczas badania akt spraw, należy wskazać sygnaturę akt sprawy, do której się odnosi.

3. Do opisu wyników pracy kandydata zajmującego stanowisko prokuratora lub asesora prokuratorskiego stosuje się odpowiednio przepisy § 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3.

§ 8. 1. Opis wyników pracy kandydata wykonującego zawód adwokata lub radcy prawnego albo zajmującego stanowisko starszego radcy lub radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa powinien zawierać w szczególności:

1) omówienie opinii prawnych i innych poddanych ocenie, dokumentów, w tym pism procesowych, sporządzanych w związku ze stosowaniem lub tworzeniem prawa, ze wskazaniem kategorii spraw lub zakresu zagadnień;

2) omówienie postawy kandydata w trakcie postępowania sądowego, w tym sposobu realizacji obowiązków procesowych oraz przestrzegania terminów procesowych;

3) informację o warunkach wykonywania zawodu lub warunkach pracy.

2. Jeżeli opis wyników pracy zawiera omówienie zachowań kandydata skutkujących zwłoką w rozpoznaniu sprawy w postępowaniu sądowym bądź też uchybień lub naruszeń prawa, w szczególności skutkujących rozstrzygnięciem na niekorzyść reprezentowanych stron lub uczestników postępowania, stwierdzonych podczas badania akt spraw, należy wskazać sygnaturę akt sprawy, do której się odnosi.

§ 9. Opis wyników pracy kandydata wykonującego zawód notariusza powinien zawierać w szczególności dane o liczbie i wynikach spraw, w których rozpoznano środki odwoławcze na odmowę dokonania wpisu lub odmowę dokonania czynności. Przepisy § 8 stosuje się odpowiednio.

§ 10. Opis wyników pracy kandydata mającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych powinien zawierać w szczególności omówienie dorobku naukowego lub osiągnięć w zakresie kształcenia kadr. Przepisy § 8 stosuje się odpowiednio.

§ 11. Do opisu wyników pracy kandydata zajmującego stanowisko prezesa lub wiceprezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa stosuje się odpowiednio, stosownie do zawodu wykonywanego przed powołaniem na to stanowisko, przepisy § 5 i 8-10.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364, z 2011 r. Nr 109, poz. 627, Nr 126, poz. 714 i Nr 203, poz. 1192 oraz z 2012 r. poz. 637 i 672.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 903, z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308, Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20, poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr 127, poz. 1051, Nr 144, poz. 1178, Nr 168, poz. 1323, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr7, poz. 46,Nr 98, poz. 626,Nr 106, poz. 669, Nr 122, poz. 826, Nr 125, poz. 842, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307, z 2011 r. Nr 48, poz. 245 i 246, Nr 53, poz. 273, Nr 112, poz. 654, Nr 117, poz. 678, Nr 142, poz. 829, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 240, poz. 1430, 1431 i 1438 i Nr 279, poz. 1645 oraz z 2012 r. poz. 886, 1091 i 1101.