ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego

Na podstawie art. 361 ust. 16 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (Dz. U. Nr 163, poz. 1302) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W drugim dniu egzaminu radcowskiego zdający rozwiązuje zadanie z zakresu prawa karnego, natomiast w trzecim dniu egzaminu zadanie z zakresu prawa cywilnego. Czas na rozwiązanie tych zadań wynosi 360 minut, liczonych od wskazanego przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcę momentu przystąpienia do rozwiązywania zadania. W czwartym dniu egzaminu radcowskiego zdający rozwiązuje zadania z zakresu prawa gospodarczego i administracyjnego. Czas na rozwiązanie tych zadań wynosi łącznie 480 minut, liczonych od wskazanego przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcę momentu przystąpienia do rozwiązywania zadania.”,

b) w ust. 4 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) zasadach związanych z rozwiązywaniem zadań przy użyciu własnego sprzętu komputerowego;”;

2) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. 1. Rozwiązanie zadań z drugiej do piątej części egzaminu radcowskiego następuje w formie odręcznej lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

2. Nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu radcowskiego przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub jego zastępca informuje zdających przez zamieszczenie ogłoszenia na stronach internetowych poszczególnych okręgowych izb radców prawnych lub pisemnie o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu radcowskiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz o sposobie użycia tego sprzętu przy rozwiązywaniu zadań z części drugiej do piątej egzaminu radcowskiego, uniemożliwiającego przekaz lub odbiór informacji.

3. Nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu radcowskiego zdający składa przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań z drugiej do piątej części egzaminu radcowskiego w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. W przypadku wyboru rozwiązywania zadań z drugiej do piątej części egzaminu radcowskiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego zdający składa także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego, zawierające deklarację, że znane są mu zagrożenia, o których mowa w ust. 4 i 5. Niezłożenie tego oświadczenia oznacza wybór formy odręcznej rozwiązywania zadań z drugiej do piątej części egzaminu radcowskiego.

4. Zdający ponosi ryzyko związane z użyciem własnego sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania, powodujące brak możliwości rozwiązania zadania z drugiej do piątej części egzaminu radcowskiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. W takim przypadku zdający może przystąpić do rozwiązywania zadania w formie odręcznej, jednakże czas trwania tej części egzaminu radcowskiego nie ulega odpowiedniemu przedłużeniu, co odnotowuje się w protokole z przebiegu egzaminu radcowskiego.

5. W przypadku wystąpienia w trakcie trwania egzaminu radcowskiego jakichkolwiek okoliczności wyłączających możliwość korzystania z własnego sprzętu komputerowego zdający sporządzają pracę zawierającą rozwiązanie zadania — w formie odręcznej, jednakże czas trwania tej części egzaminu radcowskiego nie ulega przedłużeniu. Powyższe odnotowuje się w protokole z przebiegu egzaminu radcowskiego.

6. Zdający rozwiązując zadanie przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, w każdym momencie zdawania egzaminu radcowskiego może zrezygnować z tej formy rozwiązywania zadań i sporządzić pracę zawierającą rozwiązanie zadania w formie odręcznej, jednakże czas trwania tej części egzaminu radcowskiego nie ulega przedłużeniu. W takim przypadku przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub jego zastępca informuje zdającego o możliwości i sposobie odbioru od zdającego dotychczas sporządzonej pracy zawierającej rozwiązanie zadania, jeśli została zapisana przez zdającego, w celu kontynuowania rozwiązania zadania w formie odręcznej. Powyższe odnotowuje się w protokole z przebiegu egzaminu radcowskiego.”;

3) w § 13 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W przypadku pierwszej części egzaminu radcowskiego, przed opuszczeniem sali, zdający przekazuje przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy zestaw pytań testowych wraz z kartą odpowiedzi. W przypadku drugiej do piątej części egzaminu radcowskiego zdający przekazuje przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy zadanie wraz z pracą zawierającą rozwiązanie zadania, a w przypadku rozwiązywania zadania przy użyciu własnego sprzętu komputerowego — zadanie.

3. W przypadku pierwszej części egzaminu radcowskiego godzina wyjścia i powrotu na salę zostaje odnotowana przez członka komisji egzaminacyjnej na egzemplarzu zestawu pytań testowych i karcie odpowiedzi. Podczas drugiej do piątej części egzaminu radcowskiego godzina wyjścia i powrotu na salę zostaje odnotowana przez członka komisji egzaminacyjnej na egzemplarzu zadania i pracy zawierającej rozwiązanie zadania oraz w protokole z przebiegu egzaminu radcowskiego, a w przypadku rozwiązywania zadania przy użyciu własnego sprzętu komputerowego — na egzemplarzu zadania oraz w protokole z przebiegu egzaminu radcowskiego.”;

4) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po upływie czasu, o którym mowa w § 9 ust. 2 i 3, przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub jego zastępca ogłasza zakończenie danej części egzaminu radcowskiego, a członkowie komisji egzaminacyjnej zbierają odpowiednio zestawy pytań testowych wraz z kartami odpowiedzi lub zadania wraz z pracami zawierającymi rozwiązanie zadań, jeżeli prace były sporządzane w formie odręcznej. W przypadku rozwiązywania zadań przy użyciu własnego sprzętu komputerowego przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub jego zastępca informuje o sposobie odbioru od zdającego pracy zawierającej rozwiązanie zadania.”.

§ 2. 1. W 2011 r. terminy określone w § 9a ust. 2 i 3 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, nie mają zastosowania.

2. W 2011 r. przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub jego zastępca ogłasza termin składania pisemnej informacji o wyborze sposobu rozwiązywania zadań z drugiej do piątej części egzaminu radcowskiego i pisemnego oświadczenia o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego, zawierającego deklarację, że zdającemu znane są zagrożenia, o których mowa w § 9a ust. 4 i 5 rozporządzenia wskazanego w § 1.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie może być krótszy niż 5 dni od dnia:

1) zamieszczenia przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcę na stronach internetowych poszczególnych okręgowych izb radców prawnych informacji dla zdających o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu radcowskiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz o sposobie użycia tego sprzętu przy rozwiązywaniu zadań z części drugiej do piątej egzaminu radcowskiego, uniemożliwiającego przekaz lub odbiór informacji, lub

2) doręczenia zdającemu pisemnej informacji od przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu radcowskiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz o sposobie użycia tego sprzętu przy rozwiązywaniu zadań z części drugiej do piątej egzaminu radcowskiego, uniemożliwiającego przekaz lub odbiór informacji.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429.