ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego

Na podstawie art. 78 ust. 15 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego (Dz. U. Nr 163, poz. 1301) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W drugim dniu egzaminu adwokackiego zdający rozwiązuje zadanie z zakresu prawa karnego, natomiast w trzecim dniu egzaminu zadanie z zakresu prawa cywilnego. Czas na rozwiązanie każdego z tych zadań wynosi 360 minut, liczonych od wskazanego przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcę momentu przystąpienia do rozwiązywania zadania. W czwartym dniu egzaminu adwokackiego zdający rozwiązuje zadania z zakresu prawa gospodarczego i administracyjnego. Czas na rozwiązanie tych zadań wynosi łącznie 480 minut, liczonych od wskazanego przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcę momentu przystąpienia do rozwiązywania zadania.”,

b) w ust. 4 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) zasadach związanych z rozwiązywaniem zadań przy użyciu własnego sprzętu komputerowego;”;

2) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. 1. Rozwiązanie zadań z drugiej do piątej części egzaminu adwokackiego następuje w formie odręcznej lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

2. Nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu adwokackiego przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub jego zastępca informuje zdających przez zamieszczenie ogłoszenia na stronach internetowych poszczególnych okręgowych rad adwokackich lub pisemnie o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu adwokackiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz sposobie użycia tego sprzętu przy rozwiązywaniu zadań z części drugiej do piątej egzaminu adwokackiego, uniemożliwiającego przekaz lub odbiór informacji.

3. Nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu adwokackiego zdający składa przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań z drugiej do piątej części egzaminu adwokackiego w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. W przypadku wyboru rozwiązywania zadań z drugiej do piątej części egzaminu adwokackiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego zdający składa także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego, zawierające deklarację, że znane są mu zagrożenia, o których mowa w ust. 4 i 5. Niezłożenie tego oświadczenia oznacza wybór formy odręcznej rozwiązywania zadań z drugiej do piątej części egzaminu adwokackiego.

4. Zdający ponosi ryzyko związane z użyciem własnego sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania, powodujące brak możliwości rozwiązania zadania z drugiej do piątej części egzaminu adwokackiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. W takim przypadku zdający może przystąpić do rozwiązywania zadania w formie odręcznej, jednakże czas trwania tej części egzaminu adwokackiego nie ulega odpowiedniemu przedłużeniu, co odnotowuje się w protokole z przebiegu egzaminu adwokackiego.

5. W przypadku wystąpienia w trakcie trwania egzaminu adwokackiego jakichkolwiek okoliczności wyłączających możliwość korzystania z własnego sprzętu komputerowego zdający sporządzają pracę zawierającą rozwiązanie zadania — w formie odręcznej, jednakże czas trwania tej części egzaminu adwokackiego nie ulega przedłużeniu. Powyższe odnotowuje się w protokole z przebiegu egzaminu adwokackiego.

6. Zdający rozwiązując zadanie przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, w każdym momencie zdawania egzaminu adwokackiego może zrezygnować z tej formy rozwiązywania zadań i sporządzić pracę zawierającą rozwiązanie zadania w formie odręcznej, jednakże czas trwania tej części egzaminu adwokackiego nie ulega przedłużeniu. W takim przypadku przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub jego zastępca informuje zdającego o możliwości i sposobie odbioru od zdającego dotychczas sporządzonej pracy zawierającej rozwiązanie zadania, jeśli została zapisana przez zdającego, w celu kontynuowania rozwiązania zadania w formie odręcznej. Powyższe odnotowuje się w protokole z przebiegu egzaminu adwokackiego.”;

3) w § 13 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W przypadku pierwszej części egzaminu adwokackiego, przed opuszczeniem sali, zdający przekazuje przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy zestaw pytań testowych wraz z kartą odpowiedzi. W przypadku drugiej do piątej części egzaminu adwokackiego zdający przekazuje przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy zadanie wraz z pracą zawierającą rozwiązanie zadania, a w przypadku rozwiązywania zadania przy użyciu własnego sprzętu komputerowego — zadanie.

3. W przypadku pierwszej części egzaminu adwokackiego godzina wyjścia i powrotu na salę zostaje odnotowana przez członka komisji egzaminacyjnej na egzemplarzu zestawu pytań testowych i karcie odpowiedzi. Podczas drugiej do piątej części egzaminu adwokackiego godzina wyjścia i powrotu na salę zostaje odnotowana przez członka komisji egzaminacyjnej na egzemplarzu zadania i pracy zawierającej rozwiązanie zadania oraz w protokole z przebiegu egzaminu adwokackiego, a w przypadku rozwiązywania zadania przy użyciu własnego sprzętu komputerowego — na egzemplarzu zadania oraz w protokole z przebiegu egzaminu adwokackiego.”;

4) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po upływie czasu, o którym mowa w § 9 ust. 2 i 3, przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub jego zastępca ogłasza zakończenie danej części egzaminu adwokackiego, a członkowie komisji egzaminacyjnej zbierają odpowiednio zestawy pytań testowych wraz z kartami odpowiedzi lub zadania wraz z pracami zawierającymi rozwiązanie zadań, jeżeli prace były sporządzane w formie odręcznej. W przypadku rozwiązywania zadań przy użyciu własnego sprzętu komputerowego przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub jego zastępca informuje o sposobie odbioru od zdającego pracy zawierającej rozwiązanie zadania.”.

§ 2. 1. W 2011 r. terminy określone w § 9a ust. 2 i 3 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, nie mają zastosowania.

2. W 2011 r. przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub jego zastępca ogłasza termin składania pisemnej informacji o wyborze sposobu rozwiązywania zadań z drugiej do piątej części egzaminu adwokackiego i pisemnego oświadczenia o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego, zawierającego deklarację, że zdającemu znane są zagrożenia, o których mowa w § 9a ust. 4 i 5 rozporządzenia wskazanego w § 1.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie może być krótszy niż 5 dni od dnia:

1) zamieszczenia przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcę na stronach internetowych poszczególnych okręgowych rad adwokackich informacji dla zdających o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu adwokackiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz o sposobie użycia tego sprzętu przy rozwiązywaniu zadań z części drugiej do piątej egzaminu adwokackiego, uniemożliwiającego przekaz lub odbiór informacji, lub

2) doręczenia zdającemu pisemnej informacji od przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu adwokackiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz o sposobie użycia tego sprzętu przy rozwiązywaniu zadań z części drugiej do piątej egzaminu adwokackiego, uniemożliwiającego przekaz lub odbiór informacji.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 166, poz. 1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 7, poz. 45, Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429.