ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz zespołu do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz zespołu do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin (Dz. U. z 2013 r. poz. 1197) § 4a otrzymuje brzmienie:

„§ 4a. W 2014 r. podstawą ustalenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 i 4, jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2010 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 239, poz. 1590, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 oraz z 2013 r. poz. 829.