ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyniku egzaminu komorniczego

Na podstawie art. 31i pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r. poz. 790, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   tryb i termin zgłaszania przez Krajową Radę Komorniczą kandydatów na członków komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyniku egzaminu komorniczego, zwanej dalej „komisją odwoławczą”;

2)   tryb i sposób działania komisji odwoławczej;

3)   wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji odwoławczej oraz tryb jego wypłacania.

§ 2. 1. Krajowa Rada Komornicza zgłasza kandydatów na członków komisji odwoławczej w terminie 45 dni przed upływem kadencji dotychczasowej komisji odwoławczej. W przypadku, o którym mowa w art. 31h ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, termin ten wynosi 14 dni od dnia wystąpienia przez Ministra Sprawiedliwości do Krajowej Rady Komorniczej o wskazanie kandydatów.

2. Kandydatów na członków komisji odwoławczej Krajowa Rada Komornicza zgłasza na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Prace komisji odwoławczej odbywają się na posiedzeniach.

2. W posiedzeniach komisji odwoławczej, poza jej członkami, mogą uczestniczyć wyznaczone przez Ministra Sprawiedliwości osoby, zapewniające obsługę administracyjną i techniczną komisji odwoławczej.

3. Przewodniczący komisji odwoławczej wyznacza miejsca i terminy posiedzeń komisji oraz kieruje jej pracami, w tym w szczególności:

1)   rozdziela pracę pomiędzy siebie i członków komisji odwoławczej, wskazując osobę odpowiedzialną za sporządzenie pisemnej opinii dotyczącej zasadności poszczególnych zarzutów podniesionych w odwołaniu, mając na uwadze zakres odwołania, doświadczenie i wiedzę członków komisji odwoławczej, a także zapewnienie możliwie równego rozdziału prac;

2)   wskazuje członka komisji odwoławczej lub członków komisji odwoławczej, którzy referują daną sprawę komisji odwoławczej;

3)   wyznacza członka komisji odwoławczej, który sporządza protokół każdego posiedzenia komisji odwoławczej oraz protokół końcowy prac tej komisji.

4. Przewodniczący lub członek komisji odwoławczej, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, sporządza pisemną opinię dotyczącą zasadności zarzutów podniesionych w odwołaniu wraz ze stanowiskiem.

5. Głosowanie jest jawne. Komisja odwoławcza w pierwszej kolejności głosuje nad ostateczną oceną z zadań pisemnych z egzaminu komorniczego, której dotyczy odwołanie, a następnie w sprawie zaskarżonej uchwały.

6. Z posiedzeń komisji odwoławczej sporządza się protokół uwzględniający podział pracy pomiędzy członków komisji odwoławczej, a także uwagi zgłaszane przez członków komisji odwoławczej przed podjęciem uchwały, który podpisują przewodniczący i wszyscy członkowie komisji odwoławczej.

7. Niezwłocznie po zakończeniu prac komisji odwoławczej sporządza się protokół końcowy z jej prac, który zawiera w szczególności określenie liczby rozpatrzonych odwołań ze wskazaniem przewodniczącego lub członków komisji odwoławczej, którzy sporządzili pisemną opinię wraz ze stanowiskiem.

§ 4. 1. 2) Przewodniczący komisji odwoławczej za udział w pracach komisji odwoławczej otrzymuje wynagrodzenie:

1)   za każdy dzień posiedzenia trwającego nie krócej niż 6 godzin, w wysokości 960 zł,

2)   za każdy dzień posiedzenia trwającego krócej niż 6 godzin, w wysokości 480 zł,

3)   za sporządzenie pisemnej opinii wraz ze stanowiskiem, w wysokości 160 zł — jednakże łączne wynagrodzenie nie może być większe niż 12 800 zł.

2. Członek komisji odwoławczej za udział w pracach komisji odwoławczej otrzymuje wynagrodzenie:

1)   za każdy dzień posiedzenia trwającego nie krócej niż 6 godzin, w wysokości 480 zł,

2)   za każdy dzień posiedzenia trwającego krócej niż 6 godzin, w wysokości 160 zł,

3)   za sporządzenie pisemnej opinii wraz ze stanowiskiem, w wysokości 160 zł — jednakże łączne wynagrodzenie nie może być większe niż 9600 zł.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest wypłacane na pisemny wniosek przewodniczącego komisji odwoławczej złożony Ministrowi Sprawiedliwości wraz z protokołem końcowym z prac komisji odwoławczej.

§ 6. W roku 2014 podstawą ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji odwoławczej jest przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2010 r., ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, z późn. zm. 3) ).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia 4) .

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, 1224, 1311, 1561, 1670, 1830 i 1890.

2)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyniku egzaminu komorniczego (Dz. U. poz. 1920), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

3)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240,1302 i 1311.

4)    Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 30 grudnia 2013 r.