ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych (Dz. U. Nr 180, poz. 1510, z późn. zm. 2) ) w § 1 w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) Sądu Okręgowego w Poznaniu — powierza się Sądowi Rejonowemu Poznań-Stare Miasto w Poznaniu;”;

2) w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie — w zakresie spraw z obszaru właściwości tego Sądu oraz Sądu Rejonowego w Piasecznie,”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 658 i Nr 121, poz. 843 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 181, poz. 1293.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 63, poz. 560, Nr 112, poz. 943 i Nr 240, poz. 2024 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 338.