ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym.

Na podstawie art. 141 Kodeksu postępowania karnego zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb doręczania pism sądowych przeznaczonych dla stron, ich pełnomocników i obrońców oraz świadków, biegłych i innych osób biorących udział w postępowaniu karnym, zwanych dalej „pismami sądowymi”.

§ 2. 1. Do pisma sądowego wysyłanego w postępowaniu karnym dołącza się zwrotne pokwitowanie odbioru, zwane dalej „potwierdzeniem odbioru”, na którym adresat wpisuje datę i potwierdza odbiór pisma swym czytelnym podpisem zawierającym imię i nazwisko, a doręczający wpisuje datę doręczenia i potwierdza swym podpisem sposób doręczenia lub przyczynę niedoręczenia pisma.

2. Wzór formularza potwierdzenia odbioru określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Pismo sądowe, doręczane przez pocztę, wysyłane jest jako list polecony za potwierdzeniem odbioru, zwany dalej „przesyłką”.

2. Na stronie adresowej przesyłki umieszcza się napis: „Polecona – za potwierdzeniem odbioru”.

§ 4. 1. Przesyłkę nadaje się w pocztowej placówce nadawczej za potwierdzeniem w wykazie listów poleconych.

2. Wzór wykazu listów poleconych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. Po doręczeniu przesyłki listonosz oddaje niezwłocznie potwierdzenie odbioru pocztowej placówce oddawczej, która na formularzu potwierdzenia umieszcza odcisk datownika i odsyła je organowi wysyłającemu.

§ 6. 1. Przewidziane w art. 133 § 2 Kodeksu postępowania karnego zawiadomienie dla adresata o pozostawieniu pisma listonosz sporządza na odrębnym formularzu.

2. Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Nie doręczoną przesyłkę listonosz przekazuje niezwłocznie do właściwej pocztowej placówki oddawczej.

§ 7. 1. Pozostawienie przesyłki w pocztowej placówce oddawczej placówka ta potwierdza przez umieszczenie:

1) na stronie adresowej pisma adnotacji „awizowano dnia” i odcisku datownika,

2) na formularzu potwierdzenia odbioru – takiej samej adnotacji, podpisu pracownika pocztowej placówki oddawczej i odcisku datownika.

2. Przesyłkę, o której mowa w ust. 1, przechowuje się w pocztowej placówce oddawczej, wraz z potwierdzeniem odbioru, przez siedem dni od dnia jej złożenia.

3. Przesyłkę nie podjętą w terminie określonym w ust. 2 pocztowa placówka oddawcza opatruje na stronie adresowej adnotacją „nie podjęto w terminie” oraz odciskiem datownika i odsyła ją niezwłocznie organowi wysyłającemu.

§ 8. Jeżeli przesyłki, doręczanej przez pocztę, nie można doręczyć z powodów określonych w art. 136 Kodeksu postępowania karnego, listonosz umieszcza o tym adnotację na formularzu potwierdzenia odbioru i niezwłocznie oddaje przesyłkę pocztowej placówce oddawczej, która po umieszczeniu na formularzu potwierdzenia odbioru odcisku datownika zwraca pismo organowi wysyłającemu.

§ 9. 1. Jeżeli przesyłka ma być doręczona osobie określonej w art. 134 § 1 Kodeksu postępowania karnego, do przesyłki dołącza się dwa formularze potwierdzenia odbioru dla adresata oraz dla organu przełożonego adresata.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie doręczania przesyłki osobie pozbawionej wolności, za pośrednictwem administracji zakładu karnego lub aresztu śledczego.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, organ przełożony lub administracja właściwego zakładu przekazuje niezwłocznie jeden egzemplarz formularza potwierdzenia odbioru pocztowej placówce oddawczej. Czynności związane z uzyskaniem potwierdzenia adresata na drugim egzemplarzu formularza dokonywane są przez funkcjonariusza organu przełożonego adresata lub właściwego zakładu. Przepis § 5 stosuje się odpowiednio.

4. Pocztowa placówka oddawcza, po umieszczeniu na potwierdzeniu odbioru odcisku datownika, zwraca je organowi wysyłającemu.

§ 10. 1. W przypadku doręczania pisma sądowego przez pracownika organu wysyłającego albo przez Policję, czynności związane z uzyskaniem potwierdzenia na potwierdzeniu odbioru są dokonywane przez tego pracownika albo funkcjonariusza Policji.

2. Przepisy § 6 ust. 2 i § 7 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: H.  Suchocka

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. (poz. 696)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

WYKAZ LISTÓW POLECONYCH

NADANYCH W PLACÓWCE POCZTOWEJ

...........................................

................................................

(oznaczenie nadawcy)

(miejsce na odcisk datownika)

Lp.

Adresat

Miejsce

przeznaczenia

(poczta)

Numer

nadawczy

Masa

Opłata

Uwagi

(sygnatura

akt)

kg

g

gr

1

2

3

4

5

6

7

Załącznik nr 3

WZÓR FORMULARZA ZAWIADOMIENIA