ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów prokuratorów

Na podstawie art. 100a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość wynagrodzenia asystentów prokuratorów w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

§ 2. Ustala się wynagrodzenie zasadnicze asystentów prokuratorów w następującej wysokości:


Lp. Prokuratura zatrudniająca asystenta prokuratora Kwota w złotych
1 Prokuratura Krajowa i prokuratura apelacyjna 3 015—3 450
2 prokuratura okręgowa 2 690—3 010
3 prokuratura rejonowa 2 370—2 685

§ 3. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń asystentów prokuratorów od dnia 31 sierpnia 2007 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.