ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

Na podstawie art. 17 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 261, poz. 2190, z późn. zm. 1) ) w § 5 w pkt 29 lit. e i f otrzymują brzmienie:

„e) Prokuratura Rejonowa Radom-Wschód w Radomiu dla części miasta Radom w granicach przebiegających od przecięcia granicy administracyjnej miasta z ul. Warszawską, granicą miasta w kierunku północno-wschodnim oraz granicami administracyjnymi gmin: Jedlińsk, Jastrzębia, Jedlnia-Letnisko, Skaryszew i Kowala do przecięcia z linią kolejową Kraków—Warszawa, środkiem pomiędzy torami linii kolejowej Kraków—Warszawa do skrzyżowania z Al. Józefa Grzecznarowskiego, środkiem Al. Józefa Grzecznarawskiego do skrzyżowania z ul. Tadeusza Dowkonta, środkiem ul. Tadeusza Dowkonta do przecięcia z ul. Tadeusza Kościuszki, środkiem ul. Tadeusza Kościuszki do skrzyżowania z ul. Gabriela Narutowicza, środkiem ul. Gabriela Narutowicza do skrzyżowania z ul. Józefa Mireckiego, środkiem ul. Józefa Mireckiego, dalej środkiem ul. Szarych Szeregów do skrzyżowania z ul. Warszawską, środkiem ul. Warszawskiej do przecięcia z granicą administracyjną miasta Radom,

f) Prokuratura Rejonowa Radom-Zachód w Radomiu dla części miasta Radom w granicach przebiegających od przecięcia granicy administracyjnej miasta z ul. Warszawską, środkiem ul. Warszawskiej do skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów, środkiem ul. Szarych Szeregów, dalej środkiem ul. Józefa Mireckiego do skrzyżowania z ul. Gabriela Narutowicza, środkiem ul. Gabriela Narutowicza do skrzyżowania z ul. Tadeusza Kościuszki, środkiem ul. Tadeusza Kościuszki do skrzyżowania z ul. Tadeusza Dowkonta, środkiem ul. Tadeusza Dowkonta do skrzyżowania z Al. Józefa Grzecznarowskiego, środkiem Al. Józefa Grzecznarowskiego do wiaduktu linii kolejowej Kraków—Warszawa, środkiem pomiędzy torami linii kolejowej Kraków—Warszawa w kierunku południowym do przecięcia z granicą administracyjną miasta, a następnie granicą miasta w kierunku zachodnim i północnym oraz granicami administracyjnymi gmin: Kowala, Zakrzew i Jedlińsk, a także dla gmin: Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Przytyk, Skaryszew i Zakrzew,”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 19, poz. 151 i Nr 241, poz. 1752, z 2007 r. Nr 247, poz. 1839 oraz z 2008 r. Nr 91, poz. 572.