ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie delegowania prokuratorów do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także świadczeń przysługujących prokuratorom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby

Na podstawie art. 50 ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb i szczegółowe warunki delegowania prokuratorów do pełnienia obowiązków w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także pełnienia czynności administracyjnych lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, zwanej dalej „Krajową Szkołą”;

2) tryb i szczegółowe warunki realizacji prawa do nieodpłatnego zakwaterowania i zwrotu kosztów zamieszkania w miejscu delegowania, w tym maksymalną wysokość zwrotu kosztów faktycznie poniesionych oraz wysokość miesięcznego ryczałtu;

3) tryb, szczegółowe warunki i zakres innych świadczeń, o których mowa w art. 50 ust. 5 pkt 2–6 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. 1. Minister Sprawiedliwości deleguje prokuratora do Ministerstwa Sprawiedliwości na wniosek dyrektora właściwego departamentu lub biura Ministerstwa Sprawiedliwości, a do Krajowej Szkoły — na wniosek Dyrektora Krajowej Szkoły.

2. W odniesieniu do prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury delegowanie następuje po zasięgnięciu opinii właściwego prokuratora apelacyjnego i okręgowego — w wypadku delegowania prokuratora prokuratury okręgowej bądź prokuratora prokuratury rejonowej, a właściwego prokuratora apelacyjnego — w wypadku delegowania prokuratora prokuratury apelacyjnej.

3. W odniesieniu do prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury delegowanie następuje po zasięgnięciu opinii Naczelnego Prokuratora Wojskowego.

§ 3. 1. Prokurator delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości albo Krajowej Szkoły może sprawować funkcję oskarżyciela publicznego przed sądami, w wymiarze określonym przez Ministra Sprawiedliwości — Prokuratora Generalnego, po zasięgnięciu opinii dyrektora właściwego departamentu lub biura Ministerstwa Sprawiedliwości albo Dyrektora Krajowej Szkoły.

2. Prokuratorowi delegowanemu do Ministerstwa Sprawiedliwości nie powierza się czynności w odniesieniu do spraw, w których prowadził lub nadzorował postępowanie przygotowawcze.

§ 4. 1. Prokurator delegowany do innej miejscowości niż miejscowość, w której znajduje się miejsce pełnienia służby prokuratora, niebędącej miejscem jego stałego zamieszkania, składa do kierownika jednostki będącej miejscem delegowania, zwanego dalej „kierownikiem jednostki”, pisemny wniosek o nieodpłatne zakwaterowanie albo o zwrot kosztów zamieszkania w miejscu delegowania, w jednej z form określonych w art. 50 ust. 5 pkt 1 ustawy.

2. Jeżeli nie istnieje możliwość nieodpłatnego zakwaterowania w zasobach mieszkaniowych pozostających w dyspozycji jednostki organizacyjnej prokuratury będącej miejscem delegowania, kierownik jednostki zawiadamia o tym niezwłocznie prokuratora, który dokonuje wyboru formy zwrotu kosztów zamieszkania w miejscu delegowania.

§ 5. 1. Nieodpłatne zakwaterowanie następuje na podstawie:

1) skierowania wydanego przez kierownika jednostki — w wypadku zakwaterowania na okres nieprzekraczający jednego miesiąca;

2) umowy zawartej pomiędzy prokuratorem a kierownikiem jednostki — w wypadku zakwaterowania na okres powyżej jednego miesiąca.

2. Prokurator delegowany na czas nieokreślony lub czas określony powyżej sześciu miesięcy może złożyć wniosek o zakwaterowanie w zasobach mieszkaniowych, pozostających w dyspozycji jednostki będącej miejscem delegowania prokuratora, wraz z członkami rodziny. Kierownik jednostki uwzględnia wniosek w przypadkach uzasadnionych, jeżeli istnieje możliwość takiego zakwaterowania, określając warunki tego zakwaterowania w umowie, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 6. 1. Zwrot kosztów zamieszkania faktycznie poniesionych w wysokości określonej w fakturze nie może przekraczać:

1) 3 050 zł — gdy miejscem delegowania jest miasto stołeczne Warszawa;

2) 2 285 zł — gdy miejscem delegowania jest miasto będące siedzibą wojewody;

3) 1 525 zł — w wypadku delegowania do innej miejscowości.

2. Wypłata podlegającej zwrotowi kwoty faktycznie poniesionych kosztów zamieszkania następuje w terminie tygodniowym od dnia przedstawienia faktury kierownikowi jednostki.

§ 7. 1. Wysokość miesięcznego ryczałtu, o którym mowa w art. 50 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy, wynosi:

1) 2 285 zł — gdy miejscem delegowania jest miasto stołeczne Warszawa;

2) 1 525 zł — gdy miejscem delegowania jest miasto będące siedzibą wojewody;

3) 1 220 zł — w wypadku delegowania do innej miejscowości.

2. Wypłata miesięcznego ryczałtu następuje z dołu, do 5. dnia następnego miesiąca.

§ 8. 1. Zwrot kosztów przejazdów i dojazdów, o których mowa w art. 50 ust. 5 pkt 2 i 6 ustawy, następuje raz w miesiącu z dołu, w terminie tygodniowym od dnia złożenia kierownikowi jednostki wykazu odbytych przejazdów i dojazdów oraz oświadczenia o wysokości poniesionych kosztów, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W wypadku gdy okres delegowania jest dłuższy niż miesiąc, zwrot kosztów, o których mowa w art. 50 ust. 5 pkt 6 ustawy, nie może przekraczać równowartości biletu miesięcznego na dojazdy środkami komunikacji publicznej.

§ 9. Wypłata ryczałtu, o którym mowa w art. 50 ust. 5 pkt 3 ustawy, następuje w terminie tygodniowym od dnia złożenia kierownikowi jednostki wykazu dni przepracowanych w danym miesiącu.

§ 10. 1. Wypłata diet, o których mowa w art. 50 ust. 5 pkt 4 ustawy, następuje raz w miesiącu z dołu, w terminie tygodniowym od dnia złożenia kierownikowi jednostki wykazu dni pobytu w miejscu delegowania w danym miesiącu.

2. Diety nie przysługują w wypadku:

1) zapewnienia prokuratorowi delegowanemu nieodpłatnego całodziennego wyżywienia;

2) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy;

3) zwolnień od pracy bez prawa do wynagrodzenia;

4) urlopu wypoczynkowego, urlopu bezpłatnego bądź płatnego urlopu dla poratowania zdrowia;

5) podróży służbowej, z tytułu której prokurator otrzymał diety w pełnej wysokości;

6) pobytu w szpitalu.

§ 11. 1. Na wniosek prokuratora delegowanego kierownik jednostki przyznaje prokuratorowi zwrot kosztów, o których mowa w art. 50 ust. 5 pkt 5 ustawy.

2. Zwrot kosztów następuje na podstawie umowy o używanie pojazdu do celów służbowych, zawartej pomiędzy prokuratorem delegowanym a kierownikiem jednostki, na warunkach określonych w przepisach w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów, niebędących własnością pracodawcy.

§ 12. W odniesieniu do prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury uprawnienia i obowiązki kierownika jednostki przewidziane w § 4, § 5, § 6 ust. 2, § 8 ust. 1, § 9, § 10 ust. 1 i § 11 przysługują odpowiednio właściwemu kierownikowi wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157 i Nr 56, poz. 459.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie delegowania prokuratorów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz świadczeń przysługujących prokuratorom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby (Dz. U. Nr 30, poz. 183), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157 i Nr 56, poz. 459).