ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 15 września 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora

Na podstawie art. 100c ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania oraz etapy i przebieg konkursu na stanowisko asystenta prokuratora;

2) skład komisji konkursowej oraz sposób i tryb jej działania;

3) zakres i sposób udostępniania kandydatowi na stanowisko asystenta prokuratora informacji o przebiegu i wynikach konkursu.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) konkursie — oznacza to nabór kandydatów na stanowisko asystenta prokuratora w drodze konkursu;

2) kandydacie — oznacza to osobę ubiegającą się o stanowisko asystenta prokuratora;

3) komisji — oznacza to komisję konkursową.

§ 3. 1. Prokurator organizujący konkurs wyznacza termin i miejsce konkursu.

2. Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać:

1) nazwę i adres prokuratury;

2) oznaczenie konkursu;

3) określenie liczby wolnych stanowisk asystenta prokuratora;

4) termin i miejsce przeprowadzenia konkursu;

5) określenie wymaganych dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1;

6) termin i miejsce złożenia przez kandydata zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu, zwanego dalej „zgłoszeniem”.

3. Ogłoszenie o konkursie powinno zostać opublikowane nie później niż na 60 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

4. Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, nie może być krótszy niż 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. 1. Do zgłoszenia kandydat dołącza:

1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;

2) kwestionariusz osobowy;

3) życiorys i informację o zatrudnieniu i przebiegu pracy zawodowej;

4) kopię dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;

5) oryginał lub urzędowo poświadczone zaświadczenie o ukończeniu aplikacji prokuratorskiej lub dyplom ukończenia aplikacji ogólnej;

6) oświadczenie, o którym mowa w art. 100c ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze;

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;

8) trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

2. Kandydat składa wymagane dokumenty w siedzibie prokuratury albo nadaje drogą pocztową na adres prokuratury, ze wskazaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

§ 5. 1. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje prokurator organizujący konkurs w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.

2. Po stwierdzeniu, że złożone w terminie zgłoszenie spełnia wymogi formalne określone w § 4 ust. 1, prokurator organizujący konkurs ustala listę kandydatów dopuszczonych do konkursu i umieszcza ją w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

3.  Lista, o której mowa w ust. 2, zawiera imię (imiona) i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania.

§ 6. 1. Prokurator organizujący konkurs powołuje komisję składającą się z 3 do 5 prokuratorów nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

2. Przewodniczącym komisji jest prokurator organizujący konkurs lub osoba przez niego wskazana.

3.  Przewodniczący komisji wyznacza spośród jej członków sekretarza komisji.

4. Członkiem komisji nie może być osoba, która z kandydatem przystępującym do konkursu pozostaje w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa albo powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, w stosunku przysposobienia bądź też we wspólnym pożyciu. Członkiem komisji nie może być również osoba, co do której zachodzą okoliczności mogące wywołać uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności przy przeprowadzaniu konkursu. Członkowie komisji składają w tym przedmiocie stosowne oświadczenie.

5. Jeżeli powołany członek komisji nie może brać udziału w jej pracach, prokurator organizujący konkurs niezwłocznie wyznacza inną osobę.

§ 7. 1. Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej. Praca konkursowa składa się z dwóch części:

1) testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury;

2) dwóch kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu uzasadnienia decyzji kończącej postępowanie przygotowawcze lub innej decyzji procesowej związanej z prowadzeniem lub nadzorowaniem postępowania przygotowawczego.

2. Komisja przygotowuje pytania testowe i kazusy, o których mowa w ust. 1, mając na względzie konieczność oceny:

1) podstawowej wiedzy kandydatów w dziedzinach prawa wskazanych w ust. 1 pkt 1;

2) umiejętności stosowania przepisów prawa oraz formułowania wypowiedzi, z uwzględnieniem wymogów poprawności językowej, logiki wywodu i argumentacji prawniczej.

3.  Przygotowane przez komisję kazusy i pytania testowe wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi przechowuje przewodniczący komisji, w sposób uwzględniający konieczność zabezpieczenia przed nieuprawnionym ujawnieniem.

4. Konkurs trwa 90 minut i odbywa się w wydzielonej sali, w warunkach umożliwiających kandydatom samodzielną pracę, w obecności wszystkich członków komisji. Opuszczenie sali w trakcie pisemnego testu dopuszczalne jest w wyjątkowych wypadkach, pod nadzorem członka komisji wskazanego przez przewodniczącego komisji.

5. Prace konkursowe oznacza się indywidualnym kodem. Każdy kandydat losuje kopertę z numerem kodu. Numer ten kandydat wpisuje w prawym górnym rogu na pierwszej stronie swojego egzemplarza testu. Z koperty kandydat wyjmuje czystą kartkę, na której zapisuje swoje imię i nazwisko, a następnie kartkę tę umieszcza z powrotem w kopercie, którą zakleja i — przed przystąpieniem do rozwiązywania testu — oddaje członkowi komisji. Koperty — do czasu rozkodowania prac — przechowuje przewodniczący komisji. Prace konkursowe są rozkodowywane po sprawdzeniu wszystkich prac.

6. Każda praca konkursowa podlega sprawdzeniu przez dwóch członków komisji. Za każde prawidłowe rozwiązanie pytania testowego komisja przyznaje 1 punkt. Każdy z kazusów komisja ocenia w skali od O do 6 punktów.

§ 8. Do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora mogą być zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali z części testowej konkursu co najmniej 28 punktów, a z części zawierającej kazusy — co najmniej 8 punktów.

§ 9. 1. Po zakończeniu konkursu komisja niezwłocznie oblicza liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów i wskazuje kandydata, który uzyskał liczbę najwyższą. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów komisja dokonuje wyboru kandydata w drodze głosowania, biorąc pod uwagę doświadczenie w stosowaniu prawa oraz dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia kandydatów wynikające z dokumentów dołączonych do zgłoszenia. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący sporządza pisemne uzasadnienie wyboru kandydata, wskazując w szczególności, które dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydatów wzięto pod uwagę.

2. Jeżeli nabór był prowadzony na więcej niż jedno stanowisko asystenta prokuratora, komisja ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio przy wyłanianiu rezerwowej listy kandydatów, o której mowa w art. 100c ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze.

§ 10. 1. Sekretarz komisji niezwłocznie sporządza protokół przebiegu konkursu obejmujący w szczególności:

1) listę kandydatów, którzy przystąpili do konkursu;

2) wyniki uzyskane przez poszczególnych kandydatów;

3) wskazanie kandydata — albo listę kandydatów — zakwalifikowanego na stanowisko asystenta prokuratora, a jeżeli komisja sporządziła imienną rezerwową listę kandydatów — także tę listę;

4) uzasadnienie wyboru kandydata w drodze głosowania, jeżeli było ono przeprowadzone.

2. Członkowie komisji konkursowej podpisują protokół przebiegu konkursu.

3. Protokół przebiegu konkursu wraz z dokumentacją komisja niezwłocznie przekazuje prokuratorowi organizującemu konkurs.

§ 11. Rezerwowa lista kandydatów zachowuje ważność przez 12 miesięcy od czasu rozstrzygnięcia konkursu.

§ 12. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał liczby punktów określonej w § 8, prokurator zarządza przeprowadzenie kolejnego konkursu.

§ 13. 1. Informację o wynikach konkursu prokurator umieszcza w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Informacja o wynikach konkursu zawiera w szczególności:

1) imię (imiona) i nazwiska kandydatów biorących udział w konkursie oraz ich miejsca zamieszkania;

2) wyniki poszczególnych kandydatów;

3) listę kandydatów na stanowisko, na które przeprowadzany był konkurs, albo informację, że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby punktów;

4) listę kandydatów rezerwowych albo informację, że lista taka nie została sporządzona.

3. Kandydatowi na jego wniosek udostępnia się do wglądu, po okazaniu dokumentu tożsamości, protokół przebiegu konkursu w części obejmującej jego wyniki i oceny, w sekretariacie prokuratury, w której przeprowadzony został konkurs. W przypadku sporządzenia uzasadnienia, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 4, udostępnia się je kandydatom, których dotyczy.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273 i Nr 203, poz. 1192.