ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wzoru zaświadczenia wystawianego przez lekarza sądowego oraz wzoru rejestru wystawionych zaświadczeń

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. Nr 123, poz. 849) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa wzór zaświadczenia, wystawianego przez lekarza sądowego, potwierdzającego zdolność albo niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego, oraz wzór rejestru wystawionych zaświadczeń.

2. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wzór rejestru, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2008 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 2008 r. (poz. 86)