ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów w sądach wojskowych oraz w Departamencie Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości

Na podstawie art. 18 § 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. Nr 117, poz. 753, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się liczbę sędziów w:

1) wojskowych sądach okręgowych – 18;

2) wojskowych sądach garnizonowych – 63;

3) Departamencie Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości – 11, w tym na potrzeby Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego – 3.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 2)1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 75, poz. 853, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 228, poz. 2256.

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów w sądach wojskowych oraz w Departamencie Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości (Dz. U. Nr 81, poz. 528), które na podstawie art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 228, poz. 2256), traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.