ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie uzyskiwania informacji o kandydacie na stanowisko asystenta sędziego

Na podstawie art. 155 § 3a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb uzyskiwania przez komendanta wojewódzkiego Policji, zwanego dalej „komendantem”, informacji o osobie ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego, zwanej dalej „kandydatem”, oraz wzór kwestionariusza informacji.

§ 2. 1. Na wniosek prezesa sądu komendant właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata zarządza zebranie materiałów stanowiących podstawę sporządzenia informacji o kandydacie.

2. Prezes sądu wskazuje we wniosku dane osobowe kandydata: imię (imiona) i nazwisko, nazwisko panieńskie, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, miejsce pobytu — jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania, nr PESEL.

§ 3. Podstawę sporządzenia informacji o kandydacie stanowią materiały:

1) uzyskane przez organy Policji w ramach ich czynności służbowych;

2) uzyskane w drodze wywiadu środowiskowego, zwanego dalej „wywiadem”.

§ 4. 1. Wywiad przeprowadza się w terminie określonym przez komendanta, nie dłuższym niż 21 dni od dnia wpływu wniosku prezesa sądu.

2. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania i pobytu kandydata.

3.  Funkcjonariusza Policji przeprowadzającego wywiad, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, powiadamia się o celu wywiadu.

§ 5. 1. Przed podjęciem czynności funkcjonariusz powiadamia osoby mające udzielać mu informacji o celu przeprowadzanego wywiadu.

2. Funkcjonariusz sporządza notatkę z przebiegu wywiadu, wskazując osoby udzielające informacji, z podaniem ich danych obejmujących imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Do notatki funkcjonariusz załącza uzyskane w ramach wywiadu dokumenty.

§ 6. Jeżeli powstanie potrzeba uzyskania materiałów z innego województwa, komendant właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata zwraca się do właściwego komendanta o zebranie i przekazanie stosownych materiałów, przesyłając kopię wniosku prezesa sądu. Przepisy § 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

§ 7. 1. W terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku prezesa sądu komendant sporządza informację o kandydacie i przedstawia ją prezesowi sądu, załączając wszystkie zebrane materiały stanowiące podstawę sporządzenia informacji. W przypadku, o którym mowa w § 6, termin przedstawienia informacji przedłuża się o 14 dni.

2. Wzór kwestionariusza informacji stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976 i Nr 204, poz. 1482.