ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego

Na podstawie art. 1171 § 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, umożliwiający stronie złożenie jednego oświadczenia w razie składania wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych;

2)   sposób udostępniania wzoru druków tych oświadczeń.

§ 2. Ustala się wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Wzór druku oświadczenia udostępnia się nieodpłatnie w budynkach:

1)   sądów rejonowych i ich wydziałach zamiejscowych;

2)   sądów okręgowych oraz ich ośrodkach zamiejscowych i wydziałach zamiejscowych;

3)   sądów apelacyjnych.

2. Wzór druku oświadczenia udostępnia się nieodpłatnie na stronie internetowej www.ms.gov.pl.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 2) .

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 293, 379, 435, 567, 616, 945, 1091, 1161, 1296, 1585, 1626, 1741 i 1924 oraz z 2015 r. poz. 2, 4 i 218.

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 21 kwietnia 2010 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego (Dz. U. poz. 340), które weszło w życie z dniem 2 kwietnia 2014 r.