ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

Na podstawie art. 48, 54 i 60 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz. U. Nr 117, poz. 1237, z 2002 r. Nr 17, poz. 165, z 2003 r. Nr 186, poz. 1821 oraz z 2005 r. Nr 82, poz. 717) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 uchyla się ust. 6;

2) po § 17 dodaje się § 171 w brzmieniu:

„§ 171. W przypadku rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze przedsiębiorców nowego podmiotu, wnioskodawca, po uzyskaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP), obowiązany jest złożyć wniosek w przedmiocie wpisu numeru NIP.”;

3) w § 31 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w polu drugim — numer REGON oraz numer NIP; przy wniosku o rejestrację nowego przedsiębiorcy pole może pozostać niewypełnione,”;

4) w § 35 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w rubryce trzeciej — wzmianki o złożonych dokumentach grupy kapitałowej:

a) w polu pierwszym — wzmiankę o złożeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, co obejmuje okres, za jaki złożono dokument, i datę jego złożenia,

b) w polu drugim — wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta, co obejmuje okres, za jaki złożono opinię,

c) w polu trzecim — wzmiankę o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, co obejmuje okres, za jaki złożono dokument,

d) w polu czwartym — wzmiankę o złożeniu sprawozdania z działalności spółki dominującej, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie,”;

5) § 36 otrzymuje brzmienie:

„§ 36. 1. W przypadku gdy w rubryce 1 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno odpowiednio w rubryce 1.

2. W przypadku gdy w rubryce 2 i 3 zachodzi konieczność wpisania informacji o dokumentach za kolejne okresy, informacje o tych faktach wpisuje się kolejno w odpowiednich polach rubryki 2 i 3.

3. W przypadku gdy w rubryce 4 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednej działalności, to informacje o nich wpisuje się kolejno w odpowiednich polach rubryki 4.”;

6) § 40 otrzymuje brzmienie:

„§ 40. W przypadku gdy w rubryce 1, 3, 4, 5, 6, w podrubryce 1 rubryki 1 lub podrubryce 1 i 2 rubryki 4 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.”;

7) § 41 otrzymuje brzmienie:

„§ 41. Dla spółki przekształcanej lub podlegającej połączeniu dane wpisywane w rubryce 3 w polach 1 i 2 wpisuje się na wniosek po zgłoszeniu do sądu rejestrowego uchwały o łączeniu, podziale lub przekształceniu. Dane w podrubryce 1 rubryki 3 wpisuje się na wniosek lub z urzędu, jeżeli spółka jest z urzędu wykreślana z rejestru, po wpisaniu do rejestru skutków połączenia, podziału lub przekształcenia.”;

8) w § 411 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w polu drugim — numer REGON oraz numer NIP; przy wniosku o rejestrację nowego przedsiębiorcy pole może pozostać niewypełnione,”;

9) § 4110 otrzymuje brzmienie:

„§ 4110. W przypadku gdy w rubryce 1, 3, 4 w podrubryce 1 rubryki 1 lub podrubryce 1 i 2 rubryki 3 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.”;

10) w § 42 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w polu drugim — numer REGON oraz numer NIP; przy wniosku o rejestrację nowego przedsiębiorcy pole może pozostać niewypełnione,”;

11) § 46 otrzymuje brzmienie:

„§ 46. W dziale trzecim rejestru przedsiębiorców dla spółki komandytowo-akcyjnej wpisuje się:

1) w rubryce pierwszej: w polu pierwszym — przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), określony rodzajem działalności,

2) w rubryce drugiej — wzmianki o złożonych dokumentach:

a) w polu pierwszym — wzmiankę o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego, co obejmuje okres, za jaki złożono dokument, i datę jego złożenia,

b) w polu drugim —wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta, co obejmuje okres, za jaki złożono opinię,

c) w polu trzecim — wzmiankę o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, co obejmuje okres, za jaki złożono dokument,

d) w polu czwartym — wzmiankę o złożeniu sprawozdania z działalności spółki, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie, lub wzmiankę o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie, oraz ujawnienie, iż jest to sprawozdanie merytoryczne z działalności,

3) w rubryce trzeciej — wzmianki o złożonych dokumentach grupy kapitałowej:

a) w polu pierwszym — wzmiankę o złożeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, co obejmuje okres, za jaki złożono dokument, i datę jego złożenia,

b) w polu drugim — wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta, co obejmuje okres, za jaki złożono opinię,

c) w polu trzecim — wzmiankę o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, co obejmuje okres, za jaki złożono dokument,

d) w polu czwartym — wzmiankę o złożeniu sprawozdania z działalności spółki dominującej, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie.”;

12) po § 46 dodaje się § 461 w brzmieniu:

„§ 461. 1. W przypadku gdy w rubryce 1 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w rubryce 1.

2. W przypadku gdy w rubryce 2 i 3 zachodzi konieczność wpisania informacji o dokumentach za kolejne okresy, informacje o tych faktach wpisuje się kolejno w odpowiednich polach rubryki 2 i 3.”;

13) w § 50 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w polu drugim — numer REGON oraz numer NIP; przy wniosku o rejestrację nowego przedsiębiorcy pole może pozostać nie wypełnione,”;

14) § 54 otrzymuje brzmienie:

„§ 54. W dziale trzecim rejestru przedsiębiorców dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej wpisuje się informacje wskazane w § 35 i § 36, przy czym spółkę jawną, komandytową i partnerską zastępuje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.”;

15) uchyla się § 55;

16) § 60 otrzymuje brzmienie:

„§ 60. W przypadku gdy w rubryce 1, 3, 4, 5, 6, 7, w podrubryce 1 rubryki 1, w podrubryce 1 rubryki 3, w podrubryce 1 lub 2 rubryki 4 lub w podrubryce 1 i 2 rubryki 5 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.”;

17) § 61 otrzymuje brzmienie:

„§ 61. Dla spółki przekształcanej lub podlegającej podziałowi lub połączeniu dane wpisywane w rubryce 4 w polach 1 i 2 wpisuje się na wniosek po zgłoszeniu do sądu rejestrowego uchwały o łączeniu, podziale lub przekształceniu. Dane w podrubryce 1 i 2 rubryki 4 wpisuje się na wniosek lub z urzędu, jeżeli spółka jest z urzędu wykreślana z rejestru, po wpisaniu do rejestru skutków połączenia, podziału lub przekształcenia.”;

18) w § 611 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w polu drugim — numer REGON oraz numer NIP; przy wniosku o rejestrację nowego przedsiębiorcy pole może pozostać niewypełnione,”;

19) w § 616 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w rubryce trzeciej — wzmianki o złożonych dokumentach grupy kapitałowej:

a) w polu pierwszym — wzmiankę o złożeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, co obejmuje okres, za jaki złożono dokument, i datę jego złożenia,

b) w polu drugim — wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta, co obejmuje okres, za jaki złożono opinię,

c) w polu trzecim — wzmiankę o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, co obejmuje okres, za jaki złożono dokument,

d) w polu czwartym — wzmiankę o złożeniu sprawozdania z działalności spółki dominującej, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie,”;

20) w § 617 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku gdy w rubryce 2 i 3 zachodzi konieczność wpisania informacji o dokumentach za kolejne okresy, informacje o tych faktach wpisuje się kolejno w odpowiednich polach rubryki 2 i 3.”;

21) § 6112 otrzymuje brzmienie:

„§ 6112. W przypadku gdy w rubryce 1, 3, 4, 5, 6, w podrubryce 1 rubryki 1, w podrubryce 1 rubryki 3, w podrubryce 1 lub 2 rubryki 4 lub w podrubryce 1 i 2 rubryki 5 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.”;

22) § 6113 otrzymuje brzmienie:

„§ 6113. Dla spółki przekształcanej lub podlegającej podziałowi lub połączeniu dane wpisywane w rubryce 4 w polach 1 i 2 wpisuje się na wniosek po zgłoszeniu do sądu rejestrowego uchwały o łączeniu, podziale lub przekształceniu. Dane w podrubryce 1 i 2 rubryki 4 wpisuje się na wniosek lub z urzędu, jeżeli spółka jest z urzędu wykreślana z rejestru, po wpisaniu do rejestru skutków połączenia, podziału lub przekształcenia.”;

23) w § 62 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w polu drugim — numer REGON oraz numer NIP; przy wniosku o rejestrację nowego przedsiębiorcy pole może pozostać niewypełnione,”;

24) w § 64 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) w rubryce czwartej — dane pełnomocnika i zakres pełnomocnictwa:

a) w polu pierwszym — nazwisko,

b) w polu drugim — imiona,

c) w polu trzecim — numer PESEL,

d) w polu czwartym — zakres pełnomocnictwa.”;

25) § 66 otrzymuje brzmienie:

„§ 66. W dziale trzecim rejestru przedsiębiorców dla spółdzielni wpisuje się:

1) w rubryce pierwszej: w polu pierwszym — przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), określony rodzajem działalności,

2) w rubryce drugiej — wzmianki o złożonych dokumentach:

a) w polu pierwszym — wzmiankę o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego, co obejmuje okres, za jaki złożono dokument, i datę jego złożenia,

b) w polu drugim —wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta, co obejmuje okres, za jaki złożono opinię,

c) w polu trzecim — wzmiankę o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, co obejmuje okres, za jaki złożono dokument.

d) w polu czwartym — wzmiankę o złożeniu sprawozdania z działalności spółdzielni, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie, lub wzmiankę o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie, oraz ujawnienie, iż jest to sprawozdanie merytoryczne z działalności,

3) w rubryce trzeciej — nie dokonuje się wpisów,

4) w rubryce czwartej — przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego:

a) w polu pierwszym — odpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), określona rodzajem działalności,

b) w polu drugim — nieodpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), określona rodzajem działalności.”;

26) po § 66 dodaje się § 661 w brzmieniu:

„§ 661. 1. W przypadku gdy w rubryce 1 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w rubryce 1.

2. W przypadku gdy w rubryce 2 zachodzi konieczność wpisania informacji o dokumentach za kolejne okresy, informacje o tych faktach wpisuje się kolejno w odpowiednich polach rubryki 2.

3. W przypadku gdy w rubryce 4 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednej działalności, to informacje o nich wpisuje się kolejno w odpowiednich polach rubryki 4.”;

27) § 70 otrzymuje brzmienie:

„§ 70. W przypadku gdy w rubryce 1, 2, 3, 4, 5, 6, w podrubryce 1 rubryki 1, w podrubryce 1 lub w podrubryce 2 rubryki 2, w podrubryce 1 rubryki 3 lub w podrubryce 1 i 2 rubryki 4 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.”;

28) po § 70 dodaje się § 701 w brzmieniu:

„§ 701. Dla spółdzielni podlegającej podziałowi lub połączeniu dane wpisywane w rubryce 2 w polach 1 i 2 wpisuje się na wniosek po zgłoszeniu do sądu rejestrowego uchwały o łączeniu lub podziale. Dane w podrubryce 1 i 2 rubryki 2 wpisuje się na wniosek lub z urzędu, jeżeli spółdzielnia jest z urzędu wykreślana z rejestru, po wpisaniu do rejestru skutków połączenia lub podziału.”;

29) w § 71:

a) w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w polu drugim — numer REGON oraz numer NIP; przy wniosku o rejestrację nowego przedsiębiorcy pole może pozostać niewypełnione,”;

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w rubryce czwartej — informacje o statucie:

w polu pierwszym — informacje o nadaniu lub zatwierdzeniu statutu, co obejmuje datę nadania lub zatwierdzenia statutu, w przypadku zaś zmiany statutu — także oznaczenie zmienionych paragrafów, a w przypadku ustalenia nowego tekstu statutu — zaznaczenie tej okoliczności,”;

30) w § 73 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) w rubryce czwartej — dane pełnomocnika i zakres pełnomocnictwa:

a) w polu pierwszym — nazwisko,

b) w polu drugim — imiona,

c) w polu trzecim — numer PESEL,

d) w polu czwartym — zakres pełnomocnictwa.”;

31) w § 74 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku gdy w podrubryce 1 rubryki 2 albo w rubryce 2, 3 i 4 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.”;

32) § 75 otrzymuje brzmienie:

„§ 75. W dziale trzecim rejestru przedsiębiorców dla przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych wpisuje się:

1) w rubryce pierwszej: w polu pierwszym — przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), określony rodzajem działalności,

2) w rubryce drugiej — wzmianki o złożonych dokumentach:

a) w polu pierwszym — wzmiankę o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego, co obejmuje okres, za jaki złożono dokument, i datę jego złożenia,

b) w polu drugim — wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta, co obejmuje okres, za jaki złożono opinię,

c) w polu trzecim — wzmiankę o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, co obejmuje okres, za jaki złożono dokument,

d) w polu czwartym — wzmiankę o złożeniu sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa państwowego lub jednostki badawczo-rozwojowej, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie,

3) w rubryce trzeciej — nie dokonuje się wpisów,

4) w rubryce czwartej — nie dokonuje się wpisów.”;

33) po § 75 dodaje się § 751 w brzmieniu:

„§ 751. 1. W przypadku gdy w rubryce 1 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno odpowiednio w rubryce 1.

2. W przypadku gdy w rubryce 2 zachodzi konieczność wpisania informacji o dokumentach za kolejne okresy, informacje o tych faktach wpisuje się kolejno w odpowiednich polach rubryki 2.”;

34) w § 79 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku gdy w rubryce 1, 2, 3, 4, 5, 6, w podrubryce 1 rubryki 1, w podrubryce 1 lub w podrubryce 2 rubryki 2, w podrubryce 1 rubryki 3 lub w podrubryce 1 i 2 rubryki 4 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.”;

35) w § 80 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w polu drugim — numer REGON oraz numer NIP; przy wniosku o rejestrację nowego przedsiębiorcy pole może pozostać niewypełnione,”;

36) § 84 otrzymuje brzmienie:

„§ 84. W dziale trzecim rejestru przedsiębiorców dla przedsiębiorstwa zagranicznego wpisuje się:

1) w rubryce pierwszej: w polu pierwszym — przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), określony rodzajem działalności,

2) w rubryce drugiej — wzmianki o złożonych dokumentach:

a) w polu pierwszym — wzmiankę o złożeniu rocznego sprawozdania finanso wego, co obejmuje okres, za jaki złożono dokument, i datę jego złożenia,

b) w polu drugim — wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta, co obejmuje okres, za jaki złożono opinię,

c) w polu trzecim — wzmiankę o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, co obejmuje okres, za jaki złożono dokument,

3) w rubryce trzeciej — nie dokonuje się wpisów,

4) w rubryce czwartej — nie dokonuje się wpisów.”;

37) po § 84 dodaje się § 841 w brzmieniu:

„§ 841. 1. W przypadku gdy w rubryce 1 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno odpowiednio w rubryce 1.

2. W przypadku gdy w rubryce 2 zachodzi konieczność wpisania informacji o dokumentach za kolejne okresy, informacje o tych faktach wpisuje się kolejno w odpowiednich polach rubryki 2.”;

38) § 88 otrzymuje brzmienie:

„§ 88. W przypadku gdy w rubryce 1, 2, 3, 4, w podrubryce 1 rubryki 1 lub w podrubryce 1 i 2 rubryki 2 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.”;

39) w § 89 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w polu drugim — numer REGON oraz numer NIP; przy wniosku o rejestrację nowego towarzystwa pole może pozostać niewypełnione,”;

40) § 93 otrzymuje brzmienie:

„§ 93. W dziale trzecim rejestru przedsiębiorców dla towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych wpisuje się informacje wskazane w § 66 i § 661, przy czym spółdzielnię zastępuje towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych.”;

41) § 97 otrzymuje brzmienie:

„§ 97. W przypadku gdy w rubryce 1, 2, 3, 4, 5, 6, w podrubryce 1 rubryki 1, w podrubryce 1 rubryki 2, w podrubryce 1 lub 2 rubryki 3 lub w podrubryce 1 i 2 rubryki 4 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.”;

42) w § 98 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w polu drugim — numer REGON oraz numer NIP; przy wniosku o rejestrację nowego przedsiębiorcy pole może pozostać niewypełnione,”;

43) § 102 otrzymuje brzmienie:

„§ 102. W dziale trzecim rejestru przedsiębiorców dla stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej i fundacji wpisuje się:

1) w rubryce pierwszej: w polu pierwszym — przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), określony rodzajem działalności,

2) w rubryce drugiej — wzmianki o złożonych dokumentach:

a) w polu pierwszym — wzmiankę o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego, co obejmuje okres, za jaki złożono dokument, i datę jego złożenia,

b) w polu drugim — wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta, co obejmuje okres, za jaki złożono opinię,

c) w polu trzecim — wzmiankę o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, co obejmuje okres, za jaki złożono dokument,

d) w polu czwartym — dla podmiotów posiadających status organizacji pożytku publicznego — wzmiankę o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie, oraz ujawnienie, iż jest to sprawozdanie merytoryczne z działalności,

3) w rubryce trzeciej — nie dokonuje się wpisów,

4) w rubryce czwartej — przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego:

a) w polu pierwszym — odpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), określona rodzajem działalności,

b) w polu drugim — nieodpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), określona rodzajem działalności.”;

44) po § 102 dodaje się § 1021 w brzmieniu:

„§ 1021. 1. W przypadku gdy w rubryce 1 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w rubryce 1.

2. W przypadku gdy w rubryce 2 zachodzi konieczność wpisania informacji o dokumentach za kolejne okresy, informacje o tych faktach wpisuje się kolejno w odpowiednich polach rubryki 2.

3. W przypadku gdy w rubryce 4 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednej działalności, to informacje o nich wpisuje się kolejno w odpowiednich polach rubryki 4.”;

45) § 106 otrzymuje brzmienie:

„§ 106. W przypadku gdy w rubryce 1, 3, 4, 5, 6, 7, w podrubryce 1 rubryki 1, w podrubryce 1 rubryki 3, w podrubryce 1 lub 2 rubryki 4 lub w podrubryce 1 i 2 rubryki 5 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.”;

46) w § 107 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w polu drugim — numer REGON oraz numer NIP; przy wniosku o rejestrację nowego oddziału pole może pozostać niewypełnione,”;

47) § 115 otrzymuje brzmienie:

„§ 115. W przypadku gdy w rubryce 1, 3, 4, 5, 6, podrubryce 1 rubryki 1, podrubryce 1 rubryki 3 lub podrubryce 1 i 2 rubryki 5 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.”;

48) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

49) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w ust. 20 dodaje się tiret w brzmieniu:

„—numer NIP; 10.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 96, poz. 874, Nr 217, poz. 2125, Nr 228, poz. 2256 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 62, poz. 551 i Nr 86, poz. 732 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1077 i Nr 208, poz. 1540.