ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. Nr 118, poz. 1247, z 2002 r. Nr 95, poz. 842, z 2003 r. Nr 188, poz. 1846 oraz z 2005 r. Nr 82, poz. 718) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) uchyla się pkt 11,

b) uchyla się pkt 23,

c) uchyla się pkt 33,

d) uchyla się pkt 36,

e) pkt 51 otrzymuje brzmienie:

„51) wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców — prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, jednostki badawczo-rozwojowej, oznaczony symbolem KRS-WL, stanowiący załącznik nr 51 do rozporządzenia,”,

f) pkt 63 otrzymuje brzmienie:

„63) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców — zmiana — prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, jednostki badawczo-rozwojowej, oznaczony symbolem KRS-ZL, stanowiący załącznik nr 63 do rozporządzenia,”,

g) pkt 67 otrzymuje brzmienie:

„67) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym — numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP, oznaczony symbolem KRS-ZY, stanowiący załącznik nr 67 do rozporządzenia,”;

2) w § 2:

a) uchyla się pkt 5,

b) uchyla się pkt 11,

c) uchyla się pkt 16;

3) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Urzędowe formularze o symbolach KRS-W1, KRS-Z1, KRS-Z30, KRS-Z40, KRS-Z41, KRS-Z42, KRS-Z61, KRS-Z67, KRS-Z68, KRS-X2, KRS-WA, KRS-WB, KRS-WH, KRS-WK, KRS-WL, KRS-WM, KRS-ZA, KRS-ZB, KRS-ZH, KRS-ZK, KRS-ZL, KRS-ZM, KRS-ZN, KRS-ZS, KRS-ZY, KRS-ZP i KRS-ZR są udostępniane także w gminach.”;

4) uchyla się załącznik nr 33 do rozporządzenia;

5) załączniki nr 1—10 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1—10 do niniejszego rozporządzenia;

6) załączniki nr 12—22 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 11—21 do niniejszego rozporządzenia;

7) załączniki nr 24—29 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 22—27 do niniejszego rozporządzenia;

8) załączniki nr 31 i 32 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 28 i 29 do niniejszego rozporządzenia;

9) załączniki nr 34 i 35 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 30 i 31 do niniejszego rozporządzenia;

10) załączniki nr 37—39 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 32—34 do niniejszego rozporządzenia;

11) załączniki nr 51 i 52 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 35 i 36 do niniejszego rozporządzenia;

12) załączniki nr 63—65 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 37—39 do niniejszego rozporządzenia;

13) załącznik nr 67 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 40 do niniejszego rozporządzenia;

14) załączniki nr 70—78 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 41—49 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2006 r. (poz. 1749)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 96, poz. 874, Nr 217, poz. 2125, Nr 228, poz. 2256 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 62, poz. 551 i Nr 86, poz. 732 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1077 i Nr 208, poz. 1540.