ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów prokuratorów

Na podstawie art. 100a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość wynagrodzenia asystentów prokuratorów w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

§ 2. Ustala się wynagrodzenie zasadnicze asystentów prokuratorów w następującej wysokości:


Lp. Prokuratura zatrudniająca asystenta prokuratora Kwota w złotych
1 Prokuratura Generalna i prokuratura apelacyjna 3 361—3 824
2 prokuratura okręgowa 3 013—3 356
3 prokuratura rejonowa 2 675—3 008

§ 3. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń asystentów prokuratorów od dnia 1 stycznia 2009 r.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów prokuratorów (Dz. U. Nr 141, poz. 890).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157 i Nr 56, poz. 459.