ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie stypendium dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Na podstawie art. 52 pkt 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157 i Nr 56, poz. 459) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość oraz tryb wypłacania, a także zwrotu stypendium otrzymywanego przez aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, zwanej dalej „Krajową Szkołą”.

§ 2. Stypendium aplikanta aplikacji ogólnej wynosi 3 300 zł.

§ 2a. Stypendium aplikanta aplikacji sędziowskiej i aplikanta aplikacji prokuratorskiej wynosi 3800 zł.

§ 3. Stypendium aplikanta ulega pomniejszeniu o składkę na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

§ 4. Krajowa Szkoła wypłaca aplikantowi stypendium co miesiąc, w terminie do piątego dnia miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc.

§ 5. Stypendium za miesiąc, w którym aplikant kończy aplikację, przysługuje w pełnej wysokości.

§ 6. W przypadkach, o których mowa w art. 43 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, zwanej dalej „ustawą”, stypendium należne za miesiąc następujący po miesiącu, w którym wystąpiła nieobecność, ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni nieobecności.

§ 7. Informacje, o których mowa w art. 44 ust. 6 i 7 ustawy, przedstawiają, odpowiednio, właściwy prezes sądu albo prokurator apelacyjny nie później niż w terminie 7 dni od dnia zrzeczenia się stanowiska sędziego albo rozwiązania stosunku pracy.

§ 8. 1. Decyzję o zwrocie stypendium przez aplikanta z przyczyn, o których mowa w art. 44 ust. 1 i 2 ustawy, podejmuje Dyrektor Krajowej Szkoły, odpowiednio, na podstawie informacji dotyczących długości okresu pobierania stypendium lub informacji dotyczących długości czasu pracy na stanowiskach, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, których udziela prezes sądu lub prokurator apelacyjny, właściwy ze względu na sąd lub prokuraturę, w których osoba pobierająca stypendium była zatrudniona.

2. W przypadku niepodjęcia przez aplikanta pracy na stanowiskach, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, prezes sądu lub prokurator apelacyjny, właściwy ze względu na sąd lub prokuraturę, w których osoba miała być zatrudniona, przedstawia Dyrektorowi Krajowej Szkoły stosowną informację.

§ 9. 1. W decyzji o zwrocie stypendium przez aplikanta Dyrektor Krajowej Szkoły wskazuje termin i warunki zwrotu stypendium.

2. Należność objętą decyzją Dyrektora Krajowej Szkoły o zwrocie stypendium aplikant zwraca na konto Krajowej Szkoły.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.