ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia -w sprawie utworzenia sądów grodzkich

Na podstawie art. 13 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Znosi się sądy grodzkie (wydziały grodzkie) w następujących sądach rejonowych:

1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach, w Sądzie Rejonowym w Chorzowie — Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Świętochłowicach,

2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Lublinie, w Sądzie Rejonowym w Lublinie — Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Bychawie,

3) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Płocku, w Sądzie Rejonowym w Mławie — Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Żurominie,

4) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zamościu, w Sądzie Rejonowym w Zamościu — Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Szczebrzeszynie

— utworzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów grodzkich (Dz. U. Nr 106, poz. 1160, z późn. zm. 2) ).

§ 2. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości 2 dnia 26 września 2001 r. w sprawia utworzenia sadów grodzkich (Dz. U. Nr 106, poz. 1160, z pozn, zm.) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 11 pkt 3 otrzymuje brzmienie;

„3) w Sądzie Rejonowym w Chorzowie — dwa wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu:

a) Wydział Grodzki — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1–4 ustawy z obszaru miasta Chorzów,

b) Wydział Grodzki — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy,”;

2) w ust. 17 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3) w Sądzie Rejonowym w Lublinie — pięć wydziałów obejmujących obszar właściwości tego Sądu;

a) Wydział Grodzki — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1–4 ustawy z obszaru miasta Lublina objętego właściwością miejscową I,II i V Komisariatu Policji, w tym spraw o wykroczenia, w których z wnioskami o ukaranie występują inni poza Policją, uprawnieni oskarżyciele publiczni, a także spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 2 ustawy z obszaru miasta Lublina,

b) Wydział Grodzki — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1, 3 i 4 ustawy z obszaru miasta Lublina objętego właściwością miejscową III, IV, VI, VII i VIII Komisariatu Policji, a także spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1–4 ustawy z obszaru gmin: Bychawa, Głusk, Jabłonna, Konopnica, Krzczonów, Strzyżewice, Wysokie i Zakrzew,

c) Wydział Grodzki — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy z obszaru miasta Lublina oraz gmin: Bychawa, Głusk, Jabłonna, Konopnica, Krzczonów, Strzyżewice, Wysokie i Zakrzew,

d) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Łęcznej — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy z obszaru gmin: Jastków, Ludwiń, Łęczna, Milejów, Niemce, Puchaczów, Spiczyn i Wólka,

e) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Świdniku — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy z obszaru miasta Świdnik oraz gmin: Mełgiew, Piaski, Rybczewice i Trawniki,”;

3) w ust. 25 uchyla się pkt 2;

4) w ust. 40 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) w Sądzie Rejonowym w Zamościu — Wydział Grodzki — dls obszaru właściwości tego Sądu — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,”;

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, pot. 1787, z 2002 r. Nr 153. poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, i 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1388, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1473 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz i 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz, 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959 i Nr 138, poz. 976.

2) Zmiany wymienionego rozporządzania zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 84, poz. 761 i Nr 179. poz. 1496, i 2003 r. Nr 110, poz. 1053 i Nr 219, poz. 2165, z 2004 r. Nr 127, poz. 1328, Nr 148, poz. 1562 i Nr 281, poz. 2796, z 2005 r. Nr 63, poz. 561, Nr 112, poz. 944 i Nr 240, poz. 2025, z 2006 r. Nr 135, poz. 958 i Nr 241, poz. 1753 oraz z 2007 r. Nr 50. poz. 334.