ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. — Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe (Dz. U. Nr 180, poz. 1509 oraz z 2005 r. Nr 63, poz. 559, Nr 112, poz. 942 i Nr 240, poz. 2023) w § 1 w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) Sądu Okręgowego w Katowicach — powierza się Sądowi Rejonowemu Katowice-Wschód w Katowicach;”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2007 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 90, poz. 999, z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 111, poz. 1181 oraz z 2005 r. Nr 39, poz. 377.