ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

Na podstawie art. 13 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Znosi się sądy grodzkie (wydziały grodzkie), w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach, w Sądzie Rejonowym w Katowicach — utworzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów grodzkich (Dz. U. Nr 106, poz. 1160, z późn. zm. 2) ).

§ 2. Tworzy się w następujących sądach rejonowych sądy grodzkie (wydziały grodzkie):

1)w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach;

2) w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach.

§ 3. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów grodzkich (Dz. U. Nr 106, poz. 1160, z późn. zm.) w § 1 w ust. 11 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach — dwa wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu:

a) Wydział Grodzki — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1–4 ustawy,

b) Wydział Grodzki — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy,”;

2) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach — dwa wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu:

a) Wydział Grodzki — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1–4 ustawy,

b) Wydział Grodzki — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy,”.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2007 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410,1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 84, poz. 761 i Nr 179, poz. 1496, z 2003 r. Nr 110, poz. 1053 i Nr 219, poz. 2165, z 2004 r. Nr 127, poz. 1328, Nr 148, poz. 1562 i Nr 281, poz. 2796, z 2005 r. Nr 63, poz. 561, Nr 112, poz. 944 i Nr 240, poz. 2025 oraz z 2006 r. Nr 135, poz. 958 i Nr 241, poz. 1753.