ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych (Dz. U. Nr 180, poz. 1510, z późn. zm. 2) ) w § 1 w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) Sądu Okręgowego w Lublinie — powierza się Sądowi Rejonowemu Lublin-Zachód w Lublinie;”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 658 i Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 152, poz. 1016.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 63, poz. 560, Nr 112, poz. 943 i Nr 240, poz. 2024, z 2007 r. Nr 50, poz. 338 i Nr 243, poz. 1792 oraz z 2008 r. Nr 235, poz. 1610.