ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. — Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe (Dz. U. Nr 180, poz. 1509, z późn. zm. 2) ) w § 1 w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) Sądu Okręgowego w Lublinie — powierza się Sądowi Rejonowemu Lublin-Zachód w Lublinie;”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 90, poz. 999, z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 111, poz. 1181, z 2005 r. Nr 39, poz. 377, z 2007 r. Nr 89, poz. 590 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 235, poz. 1551.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 63, poz. 559, Nr 112, poz. 942 i Nr 240, poz. 2023, z 2007 r. Nr 50, poz. 337 i Nr 243, poz. 1791 oraz z 2008 r. Nr 229, poz. 1531.