ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 65, poz. 550) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W skład Krajowej Szkoły wchodzą:

1) Ośrodek Szkolenia Wstępnego;

2) Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej;

3) Biuro Dyrektora;

4) Biuro Ekonomiczno-Finansowe.”;

2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. 1. Działalność gospodarczą, związaną z realizacją ustawowych zadań, Krajowa Szkoła może prowadzić w formie wyodrębnionych finansowo samodzielnych jednostek organizacyjnych Krajowej Szkoły.

2. Szczegółowe zasady organizacji i działalności jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, określa regulamin organizacyjny Krajowej Szkoły.”;

3) w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej mieści się w Lublinie.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578.