ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie okresowych ocen referendarzy sądowych i asystentów sędziów

Na podstawie art. 148 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe kryteria oraz szczegółowy sposób dokonywania okresowych ocen referendarzy sądowych i asystentów sędziów, zwanych dalej „oceną”.

§ 2. Szczegółowe kryteria oceny określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Niezwłocznie po przydzieleniu referendarza sądowego albo asystenta sędziego do wykonywania zadań albo czynności w danym wydziale, przewodniczący wydziału omawia z nim oczekiwania co do sposobu wykonywania powierzonych zadań albo czynności oraz kryteria i sposób dokonania oceny.

§ 4. 1. Oceny dokonuje się nie rzadziej niż raz na 24 miesiące.

2. Pierwszej oceny dokonuje się nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty zatrudnienia na stanowisku referendarza sądowego albo asystenta sędziego.

3. W razie usprawiedliwionej nieobecności ocenianego w pracy, trwającej łącznie dłużej niż 3 miesiące, okres objęty oceną ulega przedłużeniu o czas tej nieobecności.

4. W razie uzyskania negatywnej oceny referendarz sądowy albo asystent sędziego podlega ponownej ocenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zapoznania się z oceną, jednak nie później niż po upływie roku od dokonania tej oceny.

5. Oceny dokonuje się na arkuszu oceny, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Termin oceny ustala prezes sądu.

2. Referendarza sądowego albo asystenta sędziego zawiadamia się o terminie oceny z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

3. Przed dokonaniem oceny prezes sądu może przeprowadzić z referendarzem sądowym lub asystentem sędziego rozmowę na temat sposobu jej dokonywania.

§ 6. 1. Przewodniczący wydziału, do którego jest przydzielony referendarz sądowy lub asystent sędziego, wypełnia część A arkusza oceny i przekazuje go prezesowi sądu, dołączając opinię dotyczącą spełniania szczegółowych kryteriów w okresie objętym oceną. Opinia może zawierać dodatkowe uwagi dotyczące pracy ocenianego w okresie objętym oceną, w szczególności powody ewentualnej zmiany zakresu powierzanych zadań albo czynności.

2. Do arkusza oceny referendarza sądowego lub asystenta sędziego, który w okresie objętym oceną współpracował z sędziami, przewodniczący wydziału dołącza opinię każdego z tych sędziów.

3. Jeżeli referendarz sądowy pełni funkcję przewodniczącego wydziału:

1) prezes sądu bezpośrednio nadzorujący kierowany przez niego wydział wypełnia część A arkusza oceny;

2) wiceprezes sądu bezpośrednio nadzorujący kierowany przez niego wydział wypełnia część A arkusza oceny i przekazuje go prezesowi sądu, dołączając opinię, o której mowa w ust. 1.

4. Opinie, o których mowa w ust. 1-3, sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Referendarz sądowy i asystent sędziego mogą wypełnić arkusz samooceny dotyczącej spełniania szczegółowych kryteriów w okresie objętym oceną i przekazać go prezesowi sądu za pośrednictwem przewodniczącego wydziału; referendarz sądowy i asystent sędziego mogą zamieścić w arkuszu dodatkowe uwagi.

2. Arkusz samooceny dołącza się do arkusza oceny.

3. Wzór arkusza samooceny stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 8. 1. Jeżeli w okresie objętym oceną przeniesiono referendarza sądowego lub asystenta sędziego do innego wydziału, przewodniczący wydziału, z którego nastąpiło przeniesienie, niezwłocznie po przeniesieniu sporządza opinię, o której mowa w § 6 ust. 1. Przepis § 6 ust. 2 stosuje się.

2. Opinię, o której mowa w ust. 1, przechowuje się w aktach osobowych referendarza sądowego lub asystenta sędziego, a po dokonaniu oceny dołącza się do arkusza oceny.

§ 9. Prezes sądu dokonuje ostatecznej oceny spełniania przez referendarza sądowego lub asystenta sędziego szczegółowych kryteriów w okresie objętym oceną i zawiera w niej wskazanie, czy ocena jest pozytywna czy negatywna, a także formułuje wnioski i zalecenia, w szczególności co do dalszego rozwoju zawodowego referendarza sądowego lub asystenta sędziego.

§ 10. 1. Prezes sądu zapoznaje referendarza sądowego lub asystenta sędziego z dokonaną oceną i przeprowadza z nim rozmowę, w szczególności omawiając wynikające z oceny wnioski i zalecenia.

2. Zapoznanie się z oceną potwierdza się na arkuszu oceny.

§ 11. W przypadku referendarza sądowego delegowanego na podstawie art. 151a § 5 pkt 2 lub § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych, albo asystenta sędziego delegowanego na podstawie art. 155e § 2 pkt 2 lub § 5 tej ustawy, prezes sądu dokonuje oceny z uwzględnieniem opinii jego bezpośredniego przełożonego, sporządzonej na wniosek prezesa sądu, według wzoru arkusza opinii, o którym mowa w § 6 ust. 4. Przepisy § 7 i 8 stosuje się odpowiednio.

§ 12. Dokumenty związane z dokonywaniem oceny dołącza się do akt osobowych referendarza sądowego lub asystenta sędziego.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. (poz. 714)

Załącznik 2 Wzór — Arkusz oceny

Załącznik 3 Wzór — Opinia

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364, z 2011 r. Nr 109, poz. 627, Nr 126, poz. 714 i Nr 203, poz. 1192 oraz z 2012 r. poz. 637 i 672.