ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego

Na podstawie art. 71f § 12 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego (Dz. U. Nr 84, poz. 708) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 22 w ust. 4 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) zasadach związanych z rozwiązywaniem zadań przy użyciu własnego sprzętu komputerowego;”;

2) po § 22 dodaje się § 22a w brzmieniu:

„§ 22a. 1. Rozwiązanie zadań z drugiej i trzeciej części egzaminu notarialnego następuje w formie odręcznej lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

2. Nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu notarialnego przewodniczący komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępca informuje zdających o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu notarialnego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz o sposobie użycia tego sprzętu przy rozwiązywaniu zadań z części drugiej i trzeciej egzaminu notarialnego, uniemożliwiającego przekaz lub odbiór informacji, poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronach internetowych poszczególnych izb notarialnych lub pisemnie.

3. Zdający, nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu notarialnego, składa przewodniczącemu komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępcy pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań z drugiej i trzeciej części egzaminu notarialnego w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. W przypadku wyboru rozwiązywania zadań z drugiej i trzeciej części egzaminu notarialnego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego zdający składa także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego, zawierające deklarację, że znane są mu zagrożenia, o których mowa w ust. 4 i 5. Niezłożenie tego oświadczenia oznacza wybór formy odręcznej rozwiązywania zadań z drugiej i trzeciej części egzaminu notarialnego.

4. Zdający ponosi ryzyko związane z użyciem własnego sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania, powodujące brak możliwości rozwiązania zadania z drugiej i trzeciej części egzaminu notarialnego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. W takim przypadku zdający może przystąpić do rozwiązywania zadania w formie odręcznej, jednakże czas trwania tej części egzaminu notarialnego nie ulega odpowiedniemu przedłużeniu, co odnotowuje się w protokole z przebiegu egzaminu notarialnego.

5. W przypadku wystąpienia w trakcie trwania egzaminu notarialnego jakichkolwiek okoliczności, wyłączających możliwość korzystania z własnego sprzętu komputerowego, zdający sporządzają pracę zawierającą rozwiązanie zadania — w formie odręcznej, jednakże czas trwania tej części egzaminu notarialnego nie ulega przedłużeniu. Powyższe odnotowuje się w protokole z przebiegu egzaminu notarialnego.

6. Zdający rozwiązując zadanie przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, w każdym momencie zdawania egzaminu notarialnego może zrezygnować z tej formy rozwiązywania zadań i sporządzić pracę zawierającą rozwiązanie zadania w formie odręcznej, jednakże czas trwania tej części egzaminu notarialnego nie ulega przedłużeniu. W takim przypadku przewodniczący komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępca informuje zdającego o możliwości i sposobie odbioru od zdającego dotychczas sporządzonej pracy zawierającej rozwiązanie zadania, jeśli została zapisana przez zdającego, w celu kontynuowania rozwiązania zadania w formie odręcznej. Powyższe odnotowuje się w protokole z przebiegu egzaminu notarialnego.”;

3) w § 26 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W przypadku pierwszej części egzaminu notarialnego, przed opuszczeniem sali, zdający przekazuje przewodniczącemu komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępcy zestaw pytań testowych wraz z kartą odpowiedzi. W przypadku drugiej i trzeciej części egzaminu notarialnego zdający przekazuje przewodniczącemu komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępcy zadanie wraz z pracą zawierającą rozwiązanie zadania, a w przypadku rozwiązywania zadania przy użyciu własnego sprzętu komputerowego — zadanie.

3. W przypadku pierwszej części egzaminu notarialnego godzina wyjścia i powrotu na salę zostaje odnotowana przez członka komisji kwalifikacyjnej na egzemplarzu zestawu pytań testowych i karcie odpowiedzi. Podczas drugiej i trzeciej części egzaminu notarialnego godzina wyjścia i powrotu na salę zostaje odnotowana przez członka komisji kwalifikacyjnej na egzemplarzu zadania i pracy zawierającej rozwiązanie zadania oraz w protokole z przebiegu egzaminu notarialnego, a w przypadku rozwiązywania zadania przy użyciu własnego sprzętu komputerowego — na egzemplarzu zadania oraz w protokole z przebiegu egzaminu notarialnego.”;

4) w § 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po upływie czasu, o którym mowa w § 22 ust. 2 i 3, przewodniczący komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępca ogłasza zakończenie danej części egzaminu notarialnego, a członkowie komisji kwalifikacyjnej zbierają odpowiednio zestawy pytań testowych wraz z kartami odpowiedzi lub zadania wraz z pracami zawierającymi rozwiązanie zadań, jeżeli prace były sporządzane w formie odręcznej. W przypadku rozwiązywania zadań przy użyciu własnego sprzętu komputerowego przewodniczący komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępca informuje o sposobie odbioru od zdającego pracy zawierającej rozwiązanie zadania.”.

§ 2. 1. W 2011 r. terminy określone w § 22a ust. 2 i 3 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, nie mają zastosowania.

2. W 2011 r. przewodniczący komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępca ogłasza termin składania pisemnej informacji o wyborze sposobu rozwiązywania zadań z drugiej i trzeciej części egzaminu notarialnego i pisemnego oświadczenia o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego, zawierającego deklarację, że zdającemu znane są zagrożenia, o których mowa w § 22a ust. 4 i 5 rozporządzenia wskazanego w § 1.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie może być krótszy niż 5 dni od dnia:

1) zamieszczenia przez przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępcę na stronach internetowych poszczególnych izb notarialnych informacji dla zdających o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu notarialnego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz o sposobie użycia tego sprzętu przy rozwiązywaniu zadań z części drugiej i trzeciej egzaminu notarialnego, uniemożliwiającego przekaz lub odbiór informacji, lub

2) doręczenia zdającemu pisemnej informacji od przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępcy o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu notarialnego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz o sposobie użycia tego sprzętu przy rozwiązywaniu zadań z części drugiej i trzeciej egzaminu notarialnego, uniemożliwiającego przekaz lub odbiór informacji.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 37, poz. 286 i Nr 166, poz. 1317, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 483 i Nr 106, poz. 622.