ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie trybu przyjmowania i zwalniania nieletnich z hosteli, warunków pobytu nieletnich w hostelu oraz sposobu wykonywania nadzoru nad nieletnimi umieszczonymi w hostelach

Na podstawie art. 90a § 9 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 191, poz. 1134) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb przyjmowania i zwalniania nieletnich z hosteli;

2) warunki pobytu nieletnich w hostelach;

3) sposób wykonywania nadzoru nad nieletnimi umieszczonymi w hostelach.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

2) zakładzie — należy przez to rozumieć zakład poprawczy funkcjonujący na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz. U. Nr 124, poz. 1359 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 996);

3) hostelu — należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną utworzoną na zasadach określonych w art. 90a § 2 ustawy;

4) dyrektorze — należy przez to rozumieć dyrektora zakładu, który kieruje jednocześnie hostelem stanowiącym dział zakładu;

5) kierowniku — należy przez to rozumieć osobę kierującą hostelem prowadzonym przez stowarzyszenie, fundację lub inną organizację społeczną;

6) zespole diagnostyczno-korekcyjnym — należy przez to rozumieć dział zakładu poprawczego prowadzący działalność diagnostyczną, terapeutyczną i doradczą względem nieletnich przebywających w zakładzie poprawczym.

§ 3. 1. W hostelu umieszczony może zostać nieletni, który:

1) złoży pisemny wniosek o umieszczenie w hostelu, uzasadniony zamiarem podjęcia nauki lub zatrudnienia;

2) przebywa w zakładzie co najmniej 6 miesięcy;

3) uzyskał pozytywną opinię zespołu diagnostyczno-korekcyjnego opracowaną na podstawie dotychczasowego przebiegu pobytu w zakładzie i stanu realizacji indywidualnego planu resocjalizacji nieletniego. Zespół wydaje opinię w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o umieszczenie w hostelu.

2. Dyrektor zakładu może w przypadkach uzasadnionych wychowawczo, po zasięgnięciu opinii wychowawcy nieletniego, skrócić okres, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, do 3 miesięcy.

§ 4. 1. Przed wydaniem decyzji o umieszczeniu w hostelu dyrektor zakładu:

1) zapoznaje nieletniego z regulaminem obowiązującym w hostelu, w szczególności zasadami pokrywania wydatków związanych z kosztami utrzymania nieletniego w hostelu;

2) uzgadnia z nieletnim zasady pobytu w hostelu;

3) ustala z dyrektorem lub kierownikiem możliwość przyjęcia nieletniego.

2. Do czasu wydania decyzji o umieszczeniu w hostelu nieletni może cofnąć wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, o czym jest pouczany w czasie zapoznania go z regulaminem hostelu.

§ 5. 1. Decyzję o umieszczeniu nieletniego w hostelu wydaje dyrektor zakładu, w którym przebywa nieletni.

2. W przypadku umieszczenia nieletniego w hostelu prowadzonym przez stowarzyszenie, fundację lub inną organizację społeczną dyrektor zakładu przesyła decyzję do kierownika w terminie 7 dni od chwili jej wydania. Kierownik w terminie 7 dni od otrzymania decyzji wydaje i przesyła dyrektorowi zakładu decyzję w sprawie określenia wysokości zobowiązania nieletniego do pokrywania wydatków związanych z kosztami utrzymania w hostelu.

3. Decyzję o umieszczeniu nieletniego w hostelu prowadzonym przez stowarzyszenie, fundację lub inną organizację społeczną, jak również decyzję w sprawie pokrywania przez nieletniego wydatków związanych z kosztami jego utrzymania w hostelu oraz uzgodnione z nieletnim zasady pobytu, dyrektor zakładu przekazuje sądowi rodzinnemu, który wykonuje orzeczenie, w terminie 7 dni od chwili otrzymania od kierownika decyzji dotyczącej wysokości zobowiązania nieletniego.

§ 6. 1. Za doprowadzenie nieletniego do hostelu odpowiedzialny jest zakład, w którym nieletni przebywa.

2. Przed doprowadzeniem do hostelu nieletni jest poddawany badaniom lekarskim w celu ustalenia, czyjego stan zdrowia pozwala na przewiezienie.

§ 7. Po umieszczeniu nieletniego w hostelu prowadzonym przez stowarzyszenie, fundację lub inną organizację społeczną, zakład przekazuje do niego dokumentację w postaci:

1) odpisu decyzji o umieszczeniu nieletniego w hostelu;

2) kopii orzeczenia sądu o umieszczeniu w zakładzie;

3) odpisu orzeczenia sądu rodzinnego akceptującego decyzję dyrektora zakładu;

4) uzgodnionych z nieletnim zasad pobytu;

5) informacji o poziomie edukacyjnym nieletniego;

6) informacji dotyczącej zatrudnienia nieletniego;

7) kopii dokumentacji medycznej;

8) opinii zespołu diagnostyczno-korekcyjnego, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3.

§ 8. 1. Nieletniego do hostelu przyjmuje dyrektor lub kierownik, który przeprowadza z nim rozmowę i zapoznaje z obowiązującym regulaminem, co nieletni potwierdza własnoręcznym podpisem.

2. O przyjęciu nieletniego do hostelu dyrektor lub kierownik zawiadamia niezwłocznie rodziców lub opiekuna nieletniego.

§ 9. Nieletni umieszczony w hostelu pozostaje nadal wychowankiem zakładu.

§ 10. W hostelach tworzone są grupy wychowawcze. Liczba nieletnich w grupie wychowawczej nie powinna przekraczać ośmiu.

§ 11. 1. Dla każdego nieletniego umieszczonego w hostelu opracowuje się indywidualny program usamodzielniania oraz wyznacza opiekuna usamodzielniania, którym może być pracownik zakładu lub wychowawca w hostelu.

2. Opiekuna usamodzielniania wyznacza dyrektor, a w hostelu prowadzonym przez stowarzyszenie, fundację lub inną organizację społeczną — kierownik.

3. Indywidualny program usamodzielniania powinien zawierać w szczególności:

1) informację o posiadanych i koniecznych do uzyskania przez nieletniego niezbędnych dokumentach;

2) informację o przebiegu nauki;

3) informację o przebiegu zatrudnienia nieletniego wraz ze wskazaniem pracodawcy;

4) okresowe informacje o zachowaniu nieletniego w hostelu, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu przyswojenia przez nieletniego kompetencji społecznych takich jak: dbałość o obiekt, w którym mieści się hostel, udział w realizacji tygodniowego i miesięcznego rozkładu zajęć w hostelu oraz współpraca w grupie wychowawczej.

4. Indywidualny program usamodzielniania powinien być modyfikowany wraz z przebiegiem procesu faktycznego usamodzielniania się nieletniego.

5. Do zadań opiekuna usamodzielniania należy w szczególności: pośredniczenie i uczestniczenie w kontaktach nieletniego ze szkołą lub pracodawcą i organami pomocy społecznej oraz nadzór nad realizacją przez nieletniego zadań określonych w indywidualnym programie usamodzielniania.

§ 12. Dyrektor lub kierownik hostelu prowadzi dokumentację dotyczącą nieletnich, zawierającą:

1) rejestr wyjść;

2) rejestr udzielonych przepustek i urlopów;

3) rejestr udzielonych nagród;

4) rejestr środków dyscyplinarnych;

5) akta osobowe nieletniego z przekazanymi przez dyrektora kopiami dokumentów, oryginałem decyzji o umieszczeniu nieletniego w hostelu oraz informacjami dotyczącymi pobytu nieletniego w hostelu.

§ 13. 1. Kierownik jest obowiązany do przekazywania do sądu rodzinnego wykonującego orzeczenie pisemnych kwartalnych informacji o zachowaniu nieletniego, stopniu realizacji indywidualnego programu usamodzielniania nieletniego, udzielonych nagrodach, przebiegu nauki i kontynuowaniu zatrudnienia.

2. Kopie informacji, o których mowa w ust. 1, kierownik przesyła dyrektorowi zakładu, którego wychowankiem pozostaje nieletni.

§ 14. Sąd rodzinny, jeżeli względy wychowawcze za tym przemawiają, może w każdym czasie uchylić decyzję dyrektora zakładu i zarządzić umieszczenie nieletniego w zakładzie.

§ 15. 1. Dyrektor zakładu może odwołać decyzję o umieszczeniu nieletniego w hostelu:

1) w przypadku stwierdzenia braku podstaw do dalszego pobytu nieletniego w hostelu;

2) w przypadku naruszenia przez nieletniego regulaminu;

3) na pisemny wniosek nieletniego.

2. Nieletniego, wobec którego odwołano decyzję o umieszczeniu w hostelu, umieszcza się w zakładzie, z którego został on skierowany do hostelu. Za doprowadzenie odpowiada zakład.

3. Ponowne umieszczenie nieletniego w hostelu może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty ponownego faktycznego umieszczenia w zakładzie.

§ 16. 1. Zwolnienie nieletniego z hostelu następuje na podstawie orzeczenia sądu o zwolnieniu z zakładu i wydanego nakazu zwolnienia, chyba że zwolnienie następuje w związku z ustaniem wykonywania środka poprawczego z mocy prawa.

2. O terminie zwolnienia nieletniego zawiadamia się rodziców lub opiekuna. W uzasadnionych przypadkach uzgadnia się z nimi także sposób przekazania zwalnianego nieletniego.

§ 17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek nieletniego zwalnianego z zakładu, dyrektor, a w przypadku nieletniego umieszczonego w hostelu prowadzonym przez stowarzyszenie, fundację lub inną organizację społeczną — kierownik, może przedłużyć jego pobyt w hostelu na czas niezbędny do ustalenia miejsca pobytu po opuszczeniu zakładu, nie dłużej jednak niż na okres 30 dni od daty zwolnienia z zakładu.

§ 18. Dyrektor zakładu sprawuje nadzór nad nieletnimi umieszczonymi w hostelach.

§ 19. Wykonywanie nadzoru polega na kontroli i ocenie:

1) przestrzegania praw i obowiązków nieletnich, zwłaszcza w zakresie, w jakim naruszenie tych praw i obowiązków może pociągać za sobą odpowiedzialność karną i dyscyplinarną;

2) istnienia przesłanek do pobytu nieletniego w hostelu;

3) wykonywania indywidualnego programu usamodzielniania;

4) prawidłowości dokumentacji dotyczącej nieletniego;

5) zapewnienia nieletniemu warunków bytowych, sanitarnych i opieki zdrowotnej. § 20. 1. W celu realizacji zadań nadzorczych dyrektor zakładu:

1) ma prawo wstępu na teren nadzorowanego hostelu, w tym do pomieszczeń, w których przebywają nieletni;

2) ma prawo przeglądania dokumentów i żądania wyjaśnień od kierownika hostelu;

3) ma prawo przeprowadzania na osobności rozmów z nieletnimi oraz badania ich próśb i skarg.

2. O rozpoczęciu kontroli dyrektor zakładu zawiadamia niezwłocznie kierownika hostelu lub osobę go zastępującą. § 21. 1. Dla każdego hostelu opracowywany jest jego regulamin organizacyjny.

2. Dla hostelu utworzonego przy zakładzie regulamin opracowuje dyrektor i rada zakładu.

3. Dla hostelu utworzonego przez stowarzyszenie, fundację lub inną organizację społeczną, regulamin opracowuje podmiot, który tworzy hostel, i stanowi on integralną część umowy zawieranej na podstawie art. 90b § 3 ustawy.

§ 22. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.