ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych i rozliczeń finansowych związanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności

Na podstawie art. 249 § 3 pkt 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2003 r. w sprawie czynności administracyjnych i rozliczeń finansowych związanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności (Dz. U. Nr 192, poz. 1881) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na kopercie z przedmiotami wartościowymi lub na odpowiednio zapakowanym przedmiocie wartościowym niemieszczącym się w kopercie, zwanymi dalej „kopertą depozytową”, i w części II karty depozytowej zamieszcza się wykaz i dokładny opis przedmiotów wartościowych przyjętych do depozytu. Ponadto w części tej wpisuje się serię i numer koperty depozytowej, numer rozliczeniowy oddziału banku prowadzącego książeczki oszczędnościowe, o których mowa w § 10 ust. 1, i ich numery.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Część III karty depozytowej służy do rejestracji i rozliczania wpływów i rozchodów pieniężnych oraz stanu zgromadzonych środków pieniężnych. W części tej odnotowuje się również numer rozliczeniowy oddziału banku prowadzącego książeczki oszczędnościowe, o których mowa w § 10 ust. 1, i ich numery.”;

2) w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przedmioty wartościowe przyjęte do depozytu, z wyjątkiem książeczek oszczędnościowych, na których były albo są gromadzone środki pieniężne osadzonego podczas aktualnego jego pobytu w zakładzie, umieszcza się w kopercie depozytowej.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kopertę depozytową zakleja depozytor w obecności osadzonego i umieszcza na niej naklejkę oraz opieczętowuje krawędzie koperty i naklejki swoją imienną pieczątką. Umieszczenie przedmiotów wartościowych w kopercie depozytowej potwierdzają na kopercie podpisami i datą dokonania czynności depozytor i osadzony.”;

3) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Szczegółowy tryb przekazywania środków pieniężnych za pomocą przekazów pocztowych i ich ewidencjonowania ustala się w porozumieniu z właściwą miejscowo jednostką organizacyjną publicznego operatora pocztowego.”;

4) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1. Środki pieniężne wpłacone na poczet grzywny przez osoby doprowadzone, lecz nie przyjęte do odbywania zastępczej kary pozbawienia wolności lub kary aresztu, należy przekazać w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu, na konto właściwego sądu.

2. O każdym przypadku złożenia w całości lub w części kwoty pieniężnej przypadającej do uiszczenia tytułem grzywny w sprawie, w której sąd skierował do wykonania zastępczą karę pozbawienia wolności lub karę aresztu, dział finansowy niezwłocznie zawiadamia na piśmie dział ewidencji zakładu. Zawiadomienie zawiera:

1) nazwisko, imię, imię ojca osadzonego oraz numer ewidencyjny;

2) nazwę sądu wraz z sygnaturą akt;

3) wysokość spłaconej kwoty tytułem grzywny;

4) datę i podpis głównego księgowego zakładu.

Spłata grzywny następuje zgodnie z przepisami regulującymi kolejność zaspokojenia należności przypadających od dłużnika i należna kwota powinna być przekazana w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu, na konto właściwego sądu.

3. W przypadku gdy osadzony złoży pisemny wniosek o uiszczenie grzywny, ze środków pieniężnych pozostających do jego dyspozycji, należna kwota powinna być przekazana w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu wniosku do działu finansowego. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.”;

5) w § 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Środki pieniężne, które wpłyną po przetransportowaniu osadzonego do innego zakładu, należy przekazać w terminie 7 dni od daty wpływu do tego zakładu, z podaniem tytułu wpływu. Rozliczenia wpływu środków pieniężnych, według rubryk zawartych we wzorze karty depozytowej, dokonuje zakład, w którym osadzony przebywa.”;

6) w § 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wysokość środków pieniężnych zgromadzonych na książeczce oszczędnościowej według stanu na ostatni dzień każdego miesiąca osadzony potwierdza podpisem. Przepis § 6 ust. 2 stosuje się odpowiednio.”;

7) w § 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Koperty depozytowe, książeczki oszczędnościowe, części I, II i IV kart depozytowych oraz uwierzytelnione przez głównego księgowego zakładu kopie części III, zawierające przychody i rozchody dotyczące miesiąca przetransportowania, a także dokumenty dotyczące zobowiązań osadzonych pakuje się, naklejając po obu stronach pakietu naklejkę opatrzoną imienną pieczątką depozytora. Pakiet z depozytami, wraz z egzemplarzami B i C wykazu depozytów wartościowych osadzonych, przekazuje się do działu ewidencji zakładu, za pokwitowaniem na egzemplarzu A wykazu.”;

8) w § 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Niezwłocznie po sprawdzeniu zgodności zawartości pakietu z egzemplarzami B i C wykazu sprawdza się zawartość koperty depozytowej. Przepisy § 10 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.”;

9) § 31 otrzymuje brzmienie:

„§ 31. Środki pieniężne uzyskane z potrąceń, o których mowa w art. 43 § 3 pkt 1 kodeksu, oraz w wyniku wykonania kary dyscyplinarnej wymienionej w art. 143 § 1 pkt 7 kodeksu zakład przekazuje ze swojego rachunku bankowego dla sum depozytowych na rachunek bankowy Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej w Ministerstwie Sprawiedliwości — do końca miesiąca, w którym nastąpił wpływ środków na wynagrodzenia.”;

10) w § 32 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jeżeli wnioski złożyło kilku wierzycieli, a kwota znajdująca się na koncie osadzonego, która może być potrącona, nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich należności lub jeżeli jest zajęta przez organ egzekucyjny, zakład przekazuje tytuły będące podstawą egzekucji komornikowi sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika, a w razie braku miejsca zamieszkania — do komornika sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę zakładu, w którym dłużnik przebywa, zawiadamiając wierzycieli w każdym przypadku gdy nie jest możliwe zrealizowanie ich wniosku, ze wskazaniem przyczyny niedokonywania wypłat, również wtedy gdy zachodzi niemożność zrealizowania wniosków o potrącanie alimentów w trybie bezegzekucyjnym.”;

11) w § 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wniosek zawiera informację o ilości godzin, w czasie których osadzony wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona podstawa wymiaru wynagrodzenia za okres zwolnienia od pracy.”;

12) w § 36:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Podczas zakupów na paragonach podpisy składają: osoba wydająca artykuły, osadzony dokonujący zakupów oraz osoba kontrolująca tę czynność. Osadzony swoim podpisem potwierdza pobranie artykułów o określonej na paragonie wartości oraz upoważnia zakład do dokonania zapłaty za zakupione artykuły ze środków pieniężnych pozostających do jego dyspozycji.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Kwotę stanowiącą wartość dokonanych przez osadzonego zakupów dział finansowy rejestruje w jego karcie depozytowej na podstawie paragonów oraz zestawienia paragonów sporządzonego przez punkt sprzedaży.”,

c) uchyla się ust. 8.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703.