ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych (Dz. U. Nr 180, poz. 1510) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rozpoznawanie spraw z obszaru właściwości:

1) Sądu Okręgowego w Warszawie – powierza się:

a) Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – w zakresie spraw z obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sądowi Rejonowemu dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie – w zakresie spraw z obszaru właściwości tego Sądu oraz Sądów Rejonowych w Grodzisku Mazowieckim i Pruszkowie,

c) Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie – w zakresie spraw z obszaru właściwości tego Sądu;

2) Sądu Okręgowego w Krakowie – powierza się Sądowi Rejonowemu dla Krakowa-Śródmie-ścia w Krakowie;

3) Sądu Okręgowego w Łodzi – powierza się Sądowi Rejonowemu dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;

4) Sądu Okręgowego we Wrocławiu – powierza się Sądowi Rejonowemu dla Wroctawia-Śród-mieścia we Wrocławiu.".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2005 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2002 r. Nr 126, poz. 1068 i Nr 197, poz. 1662, z 2003 r. Nr 166, poz. 1610 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 869, Nr 96, poz. 959 i Nr 172, poz. 1804.