ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów grodzkich

Na podstawie art. 13 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów grodzkich (Dz. U. Nr 106, poz. 1160, z późn. zm. 2 )) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 15 uchyla się pkt 2 oraz pkt 6-8;

2) po ust. 26 dodaje się ust. 26a w brzmieniu:

„26a. w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Przemyślu:

1)w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

2) w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

3) w Sądzie Rejonowym w Przemyślu – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

4) w Sądzie Rejonowym w Przeworsku – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy;";

3) w ust. 37:

a) uchyla się pkt 2-4, pkt 7 i 10,

b) w pkt 8 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 ustawy z obszaru części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Bielany i Żoliborz oraz gminy Łomianki,",

c) w pkt 9 przecinek zastępuje się średnikiem;

4) po ust. 37 dodaje się ust. 37a w brzmieniu:

„37a. w obszarze właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie:

1)w Sądzie Rejonowym w Legionowie – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

2) w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

3) w Sądzie Rejonowym w Otwocku – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy,

4) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi w Warszawie – dwa wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu:

a) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 ustawy z obszaru części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Białołęka, Praga-Północ i Targówek,

b) Wydział Grodzki – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 ustawy z obszaru części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Praga-Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła,

5) w Sądzie Rejonowym w Wołominie – Wydział Grodzki – dla obszaru właściwości tego Sądu – do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy;".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2005 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98.

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 84, poz. 761 i Nr 179, poz. 1496, z 2003 r. Nr 110, poz. 1053 i Nr 219, poz. 2165 oraz z 2004 r. Nr 127, poz. 1328, Nr 148, poz. 1562 i Nr 281, poz. 2796.