ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

Na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361, z późn. zm. ), a także art. 14 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste (Dz. U. Nr 95, poz. 843, z późn. zm. 3 )) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 15 uchyla się pkt 2, 6-8;

2) po ust. 26 dodaje się ust. 26a w brzmieniu:

„26a. w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Przemyślu:

1) Sąd Rejonowy w Jarosławiu – Wydział Ksiąg Wieczystych – dla obszaru właściwości tego Sądu,

2) Sąd Rejonowy w Lubaczowie – Wydział Ksiąg Wieczystych – dla obszaru właściwości tego Sądu,

3) Sąd Rejonowy w Przemyślu – Wydział Ksiąg Wieczystych – dla obszaru właściwości tego Sądu,

4) Sąd Rejonowy w Przeworsku – dwa wydziały ksiąg wieczystych obejmujące obszar właściwości tego Sądu:

a) Wydział Ksiąg Wieczystych dla miasta Przeworsk oraz gmin: Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, Przeworsk i Zarzecze,

b) Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sieniawie dla gmin: Adamówka, Sieniawa i Tryńcza;";

3) w ust. 37:

a) uchyla się pkt 2-4 i 7,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – sześć wydziałów ksiąg wieczystych obejmujących obszar właściwości: Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie oraz Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmie-ścia w Warszawie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie, a także Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi w Warszawie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie:

a) Wydział Ksiąg Wieczystych – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Bemowo, Bielany, Ochota, Ursus, Włochy i Żoliborz oraz gminy Izabelin,

b) Wydział Ksiąg Wieczystych – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Mokotów, Ursynów i Wilanów,

c) Wydział Ksiąg Wieczystych – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Biatotęka, Praga-Północ i Targówek,

d) Wydział Ksiąg Wieczystych – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Śródmieście i Wola oraz gminy Łomianki,

e) Wydział Ksiąg Wieczystych – dla gmin: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno i Prażmów,

f) Wydział Ksiąg Wieczystych – dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Praga-Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła;";

4) po ust. 37 dodaje się ust. 37a w brzmieniu:

„37a. w obszarze właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie:

1) Sąd Rejonowy w Legionowie – Wydział Ksiąg Wieczystych – dla obszaru właściwości tego Sądu,

2) Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim – Wydział Ksiąg Wieczystych – dla obszaru właściwości tego Sądu,

3) Sąd Rejonowy w Otwocku – Wydział Ksiąg Wieczystych – dla obszaru właściwości tego Sądu,

4) Sąd Rejonowy w Wołominie – Wydział Ksiąg Wieczystych – dla obszaru właściwości tego Sądu;".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2005 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1368, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 42, poz. 363 oraz z 2004 r. Nr 172, poz. 1804.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98.

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 176, poz. 1448 i Nr 194, poz. 1637, z 2003 r. Nr 13, poz. 135, Nr 110, poz. 1050 i Nr 219, poz. 2168 oraz z 2004 r. Nr 127, poz. 1329, Nr 148, poz. 1560, Nr 214, poz. 2182 i Nr 281, poz. 2800.