ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Przemyślu oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

Na podstawie art. 20 pkt 1 i 4, art. 14 i art. 17 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Tworzy się Sąd Okręgowy w Przemyślu.

§ 2. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 180, poz. 1508, z późn. zm. 2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) Sąd Apelacyjny w Rzeszowie – obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu;";

2) w § 6 w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie:

a) Sąd Okręgowy w Krośnie – obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Brzozowie, Jaśle, Krośnie, Lesku i Sanoku,

b) Sąd Okręgowy w Przemyślu – obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Jarosławiu, Lubaczowie, Przemyślu i Przeworsku,

c) Sąd Okręgowy w Rzeszowie – obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Dębicy, Leżajsku, Łańcucie, Ropczycach, Rzeszowie i Strzyżowie,

d) Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu – obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Kolbuszowej, Mielcu, Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu;";

3) w § 7 w ust. 1:

a) w pkt 3 po lit. c średnik zastępuje się kropką,

b) uchyla się pkt 4;

4) w § 8 w ust. 2:

a) w pkt 15 uchyla się lit. b oraz lit. f-h,

b) po pkt 26 dodaje się pkt 26a w brzmieniu:

„26a) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Przemyślu:

a) Sąd Rejonowy w Jarosławiu – dla miast Jarosław i Radymno oraz gmin: Chtopice, Jarosław, Laszki, Pawtosiów, Pruchnik, Radymno, Rokietnica, Roź-wienica i Wiązownica,

b) Sąd Rejonowy w Lubaczowie – dla miasta Lubaczów oraz gmin: Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików i Wielkie Oczy,

c) Sąd Rejonowy w Przemyślu – dla miasta Przemyśl oraz gmin: Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno i Żurawica,

d) Sąd Rejonowy w Przeworsku – dla miasta Przeworsk oraz gmin: Adamówka, Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, Przeworsk, Sieniawa, Tryńcza i Zarzecze;".

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2005 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 44, poz. 386, Nr 110, poz. 1056, Nr 219, poz. 2164 i Nr 220, poz. 2186 i 2187 oraz z 2004 r. Nr 127, poz. 1326, Nr 148, poz. 1563 i Nr 281, poz. 2798.