ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Więziennej, na których służbę mogą pełnić wyłącznie funkcjonariusze

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wykaz stanowisk w Służbie Więziennej, na których służbę mogą pełnić wyłącznie funkcjonariusze Służby Więziennej, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011 r. 1)

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Więziennej, na których służbę mogą pełnić wyłącznie funkcjonariusze (Dz. U. Nr 169, poz. 1390), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 272 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578).