ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zespołu do przygotowywania pytań testowych i zadań pisemnych na egzaminy konkursowy i komorniczy

Na podstawie art. 31i pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   tryb i sposób działania zespołu do przygotowywania pytań testowych i zadań pisemnych na egzamin konkursowy i komorniczy, zwanego dalej „zespołem egzaminacyjnym”;

2)   tryb i sposób ustalenia wykazu tytułów aktów prawnych, o którym mowa w art. 29b ust. 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, zwanej dalej „ustawą”;

3)   tryb i sposób zgłaszania propozycji pytań testowych i prawidłowych odpowiedzi na egzamin konkursowy oraz propozycji zadań pisemnych wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin komorniczy;

4)   sposób zapewnienia zgodności wykazu prawidłowych odpowiedzi z obowiązującym stanem prawnym.

§ 2. 1. Prace zespołu egzaminacyjnego odbywają się na posiedzeniach.

2. W posiedzeniach zespołu egzaminacyjnego poza jego członkami mogą uczestniczyć osoby upoważnione przez Ministra Sprawiedliwości, zapewniające obsługę administracyjną i techniczną zespołu egzaminacyjnego.

3. Do zadań przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego należy:

1)   zwoływanie posiedzeń zespołu egzaminacyjnego;

2)   dokonywanie podziału pracy między członków zespołu egzaminacyjnego z uwzględnieniem ich wiedzy i doświadczenia;

3)   wyznaczenie osoby, która pod jego kierunkiem sporządza protokół prac zespołu egzaminacyjnego;

4)   zabezpieczanie pytań testowych i zadań pisemnych na egzamin konkursowy i komorniczy przed nieuprawnionym wglądem.

4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może zarządzić utrwalenie przebiegu posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk, o czym uprzedza osoby uczestniczące w posiedzeniu. Zapis dźwięku jest przechowywany w sposób zapewniający jego zabezpieczenie przed nieuprawnionym wglądem.

5. Notatki, którymi posługiwali się członkowie zespołu egzaminacyjnego przy ustalaniu pytań testowych i zadań pisemnych na egzamin konkursowy i komorniczy, podlegają zniszczeniu.

§ 3. 1. Każdy członek zespołu egzaminacyjnego zgłasza przewodniczącemu, w terminie przez niego wskazanym, w postaci papierowej oraz elektronicznej, propozycje tytułów aktów prawnych, które mogą wejść w skład wykazu tytułów aktów prawnych, o którym mowa w art. 29b ust. 10 ustawy, zwanego dalej „wykazem”.

2. Ustalenie wykazu odbywa się większością głosów obecnych członków zespołu egzaminacyjnego. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. Ustalony wykaz przewodniczący zespołu przekazuje do zatwierdzenia Ministrowi Sprawiedliwości nie później niż 110 dni przed terminem egzaminu konkursowego.

3. W przypadku gdy Minister Sprawiedliwości zgłosi uwagi do przekazanego wykazu, zespół egzaminacyjny ponownie ustala wykaz, w trybie określonym w ust. 2, uwzględniając zastrzeżenia zgłoszone przez Ministra Sprawiedliwości.

4. Ponownie ustalony wykaz przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przekazuje do zatwierdzenia Ministrowi Sprawiedliwości nie później niż 100 dni przed terminem egzaminu konkursowego.

§ 4. 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie po podaniu wykazu do publicznej wiadomości informuje na piśmie Krajową Radę Komorniczą oraz rady izb komorniczych o możliwości zgłaszania propozycji pytań testowych wraz z prawidłowymi odpowiedziami i określeniem ich podstawy prawnej na egzamin konkursowy, wskazuje termin, do którego propozycje pytań powinny być nadsyłane, oraz sposób ich zgłaszania zabezpieczający przed nieuprawnionym do nich wglądem.

2. Propozycje, o których mowa w ust. 1, są zgłaszane przewodniczącemu w postaci papierowej oraz elektronicznej, w formie pytań testowych zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Do każdego pytania testowego wskazuje się prawidłową odpowiedź z określeniem jej podstawy prawnej.

§ 5. 1. Członkowie zespołu egzaminacyjnego zgłaszają w postaci papierowej oraz elektronicznej w toku prac zespołu egzaminacyjnego odpowiednio propozycje:

1)   pytań testowych zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa; do każdego pytania testowego wskazuje się prawidłową odpowiedź z określeniem jej podstawy prawnej;

2)   zadań pisemnych na egzamin komorniczy wraz ze wskazaniem istotnych zagadnień, których ocena przez zdającego powinna być uwzględniona w rozwiązaniu zadania.

2. Członkowie zespołu egzaminacyjnego uzgadniają wspólnie treść pytań testowych na egzamin konkursowy oraz treść zadań pisemnych na egzamin komorniczy. Ostateczną treść pytań testowych oraz treść zadań pisemnych ze wskazaniem, na który z dwóch dni egzaminu komorniczego są sporządzone, ustala zespół egzaminacyjny większością głosów obecnych członków. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

3. Po sporządzeniu zestawu pytań testowych w formie testu jednokrotnego wyboru zespół egzaminacyjny sporządza wykaz prawidłowych odpowiedzi wraz z określeniem podstawy prawnej.

4. Po sporządzeniu zadań pisemnych na egzamin komorniczy zespół egzaminacyjny sporządza opisy istotnych zagadnień.

§ 6. Przewodniczący sprawdza, czy wykaz prawidłowych odpowiedzi jest zgodny ze stanem prawnym obowiązującym w dniu egzaminu konkursowego oraz z wykazem tytułów aktów prawnych. W przypadku zmiany stanu prawnego zespół egzaminacyjny sporządza nowy wykaz prawidłowych odpowiedzi.

§ 7. 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości niezwłocznie po sporządzeniu przygotowany zestaw pytań testowych na egzamin konkursowy wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi albo zadania pisemne ze wskazaniem, na który z dwóch dni egzaminu komorniczego są sporządzone, wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin komorniczy, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w celu ich wydrukowania i przekazania poszczególnym komisjom egzaminacyjnym.

2. Opracowany zestaw pytań testowych na egzamin konkursowy, wykaz prawidłowych odpowiedzi, zadania pisemne na egzamin komorniczy oraz opisy istotnych zagadnień umieszcza się w osobnych, opieczętowanych kopertach i przechowuje w miejscu, do którego mają dostęp wyłącznie osoby upoważnione przez Ministra Sprawiedliwości.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 759 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 829 i 1513.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie określenia trybu i sposobu działania zespołu egzaminacyjnego, zgłaszania propozycji pytań przez Krajową Radę Komorniczą i rady izb komorniczych oraz przygotowywania pytań na egzaminy konkursowy i komorniczy (Dz. U. Nr 244, poz. 1800), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829).