ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz dostarczania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292 oraz z 2009 r. Nr 53, poz. 432) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz dostarczania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień (Dz. U. Nr 198, poz. 1928) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) zawiadomienie o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.”;

2) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

„§ 12a. 1. Na druku zawiadomienia o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego umieszcza się informacje o:

1) zezwoleniu na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego;

2) uchyleniu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego;

3) wykonaniu kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego;

4) przerwie w wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego;

5) warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

2. Zawiadomienie o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego przesyła do Rejestru sąd penitencjarny.

3. Wzór druku zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia.”;

3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

4) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

5) załącznik nr 10 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

6) dodaje się załącznik nr 12 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1, 2 i 6, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2009 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2009 r. (poz. 1109)