ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu konkursowego i zespołu egzaminacyjnego oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnej

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2012 r. poz. 1230 oraz z 2014 r. poz. 1071) zarządza się, co następuje:

§ 1. Członkowie zespołu konkursowego otrzymują wynagrodzenie w wysokości 50% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego sędziego w stawce czwartej.

§ 2. Członkowie zespołów egzaminacyjnych otrzymują wynagrodzenie w wysokości 50% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego sędziego w stawce czwartej.

§ 3. Członkowie komisji konkursowej otrzymują wynagrodzenie w wysokości 70% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego sędziego w stawce czwartej.

§ 4. Za przeprowadzenie egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego członkowie komisji egzaminacyjnej otrzymują wynagrodzenie w wysokości równej miesięcznemu wynagrodzeniu zasadniczemu sędziego w stawce czwartej.

§ 4a. 1) Podstawą ustalenia w roku 2013 wynagrodzenia członków komisji i zespołów, o których mowa w § 1-4, jest wynagrodzenie zasadnicze sędziego, przysługujące w roku 2012.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 2) .


1) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu konkursowego i zespołu egzaminacyjnego oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnej (Dz. U. poz. 1484), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 20 maja 2009 r.