ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1415 i 1822 oraz z 2015 r. poz. 529) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   rodzaje stanowisk służbowych oficerskich, chorążych i podoficerskich funkcjonariuszy Służby Więziennej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, zwanych dalej „jednostkami organizacyjnymi”;

2)   staż służby wymagany do zajmowania poszczególnych stanowisk;

3)   wymagany do zajmowania niektórych stanowisk rodzaj wykształcenia ogólnego oraz szkolenia specjalistycznego;

4)   maksymalne stopnie przypisane do poszczególnych stanowisk służbowych;

5)   tryb nadawania funkcjonariuszom stopni Służby Więziennej, zwanych dalej „stopniami”.

§ 2. Stanowiska służbowe funkcjonariuszy w jednostkach organizacyjnych, maksymalne stopnie przypisane do poszczególnych stanowisk oraz dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze na określonych stanowiskach służbowych określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Wniosek o nadanie funkcjonariuszowi stopnia, zwany dalej „wnioskiem”, składa kierownik jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz stale pełni służbę, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek bezpośredniego przełożonego tego funkcjonariusza.

2. Wniosek może być sporządzony w formie wniosku zbiorczego w przypadku nadawania funkcjonariuszowi stopnia, o którym mowa w art. 49 pkt 1–3 i 4 lit. a-c ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, zwanej dalej „ustawą”. Wniosek w formie zbiorczej może być sporządzony i przekazany w postaci elektronicznej.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do wniosków sporządzanych na podstawie art. 48 ust. 2 i art. 53 ust. 2 ustawy.

§ 4. 1. W przypadku ujawnienia faktu podważającego zasadność nadania funkcjonariuszowi stopnia przełożony, który wystąpił z wnioskiem, jest obowiązany niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym fakcie właściwego przełożonego uprawnionego do nadania wnioskowanego stopnia.

2. Dokonanie powiadomienia jest równoznaczne z wycofaniem wniosku.

§ 5. 1. W przypadku gdy po złożeniu egzaminu na pierwszy stopień podoficerski, chorążego albo oficerski funkcjonariusz nie posiada pozytywnej opinii służbowej albo wszczęto przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, nadanie wyższego stopnia następuje odpowiednio po uzyskaniu przez niego pozytywnej opinii służbowej, umorzeniu postępowania karnego lub dyscyplinarnego lub uniewinnieniu go na podstawie prawomocnego wyroku lub orzeczenia o uniewinnieniu wydanego w postępowaniu dyscyplinarnym albo po zatarciu lub darowaniu wymierzonej kary dyscyplinarnej.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, nadanie odpowiedniego stopnia następuje w terminach przewidzianych do nadania pierwszego stopnia podoficerskiego, chorążego albo oficerskiego kolejnych roczników szkolenia zawodowego, z tym że funkcjonariuszowi uniewinnionemu na podstawie prawomocnego wyroku wydanego w postępowaniu karnym lub orzeczenia o uniewinnieniu wydanego w postępowaniu dyscyplinarnym albo po zatarciu lub darowaniu wymierzonej kary dyscyplinarnej nadanie odpowiedniego stopnia następuje niezwłocznie po uniewinnieniu.

§ 6. Nadania stopnia w przypadku, o którym mowa w art. 53 ust. 2 pkt 2 ustawy, dokonuje się z dniem wygaśnięcia stosunku służbowego lub — w szczególnie uzasadnionych przypadkach — w innym terminie.

§ 7. 1. Funkcjonariusz otrzymuje akt nadania stopnia na podstawie:

1)   postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu pierwszego stopnia w korpusie oficerów Służby Więziennej oraz stopnia generała Służby Więziennej;

2)   rozkazu personalnego Ministra Sprawiedliwości o nadaniu pozostałych stopni w korpusie oficerów Służby Więziennej;

3)   rozkazu personalnego Dyrektora Generalnego Służby Więziennej o nadaniu stopnia w korpusie chorążego Służby Więziennej;

4)   rozkazu personalnego Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, dyrektora okręgowego Służby Więziennej i kierownika jednostki organizacyjnej o nadaniu stopnia w korpusie podoficera Służby Więziennej i stopnia starszego szeregowego Służby Więziennej.

2. Akt nadania stopnia:

1)   generała Służby Więziennej sporządza Minister Sprawiedliwości;

2)   w korpusie oficerów i chorążych Służby Więziennej sporządza Dyrektor Generalny Służby Więziennej;

3)   starszego szeregowego Służby Więziennej i w korpusie podoficerów Służby Więziennej sporządza organ uprawniony do nadania stopnia, o którym mowa w art. 50 ust. 1 i 2 ustawy.

3. Potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis rozkazu personalnego lub jego kopię włącza się do akt osobowych funkcjonariusza.

§ 8. 1. Wręczenie aktu nadania stopnia następuje w sposób uroczysty.

2. Funkcjonariusza, który nie mógł przybyć na uroczystość wręczenia aktu nadania stopnia, powiadamia się o innym wyznaczonym terminie wręczenia tego aktu.

3. W przypadku gdy funkcjonariusz zmarł przed otrzymaniem aktu nadania stopnia albo gdy nadanie stopnia następuje pośmiertnie, akt nadania stopnia wręcza się małżonkowi zmarłego funkcjonariusza lub najbliższemu krewnemu.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 1) . 2)

1) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 18 lutego 2011 r.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze Służby Więziennej (Dz. U. Nr 14, poz. 142 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 739), które utraciło moc z dniem 14 lutego 2011 r. na podstawie art. 272 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523).