ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz zespołu do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Członkowi Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za każdą osobę zdającą egzamin, jednakże nie może być niższe niż 100% i nie wyższe niż 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. W przypadku gdy do egzaminu przystąpi mniej niż 5 osób, członkowi Komisji Egzaminacyjnej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za każdą osobę zdającą egzamin.

§ 2. Wynagrodzenie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej stanowi 150% wynagrodzenia członka Komisji Egzaminacyjnej, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka.

§ 3. Wynagrodzenie Zastępcy Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej stanowi 120% wynagrodzenia członka Komisji Egzaminacyjnej, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka.

§ 4. Wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członka zespołu do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin za opracowanie 5 pytań wchodzących w skład testu lub opracowanie zadania problemowego wynosi 20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 4a. W 2014 r. podstawą ustalenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 i 4, jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2010 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia 3) .


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 239, poz. 1590, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 oraz z 2013 r. poz. 829.

   Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz zespołu do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin (Dz. U. poz. 773), które weszło w życie z dniem 10 lipca 2012 r.; w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz zespołu do przygotowania pytań i zadań problemowych na egzamin (Dz. U. poz. 1334), które weszło w życie z dniem 8 grudnia 2012 r.

3)    Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 15 kwietnia 2011 r.