ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń

Na podstawie art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. Nr 149, poz. 703, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 r. w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń (Dz. U. Nr 134, poz. 893 oraz z 2004 r. Nr 285, poz. 2867) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1—3 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Centralna informacja o zastawach rejestrowych, zwana dalej „centralną informacją”, jest komórką organizacyjną Ministerstwa Sprawiedliwości.

§ 2. Centralna informacja składa się z centrali centralnej informacji i ekspozytur centralnej informacji, zwanych dalej „ekspozyturami”.

§ 3. Zadania z zakresu udzielania informacji oraz wydawania odpisów i zaświadczeń centralna informacja realizuje przez centralę centralnej informacji oraz ekspozytury.”;

2) § 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„§ 6. 1. Centralna informacja udziela informacji oraz wydaje zaświadczenia i odpisy z rejestru zastawów w formie papierowej lub elektronicznej na podstawie wniosków składanych na formularzach, o których mowa w § 8—10.

2. Formularze wniosków są udostępniane w siedzibie centrali centralnej informacji oraz w ekspozyturach.

3. Dopuszcza się składanie wniosków na formularzach udostępnionych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, a także na formularzach stanowiących wydruki komputerowe lub kserokopie, jeżeli ich treść jest zgodna z wzorami urzędowych formularzy.

§ 7. Opłaty za udzielanie informacji oraz wydawanie odpisów i zaświadczeń, zwane dalej „opłatami”, wnosi się na wskazany rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości, je-

żeli wniosek złożono w centrali centralnej informacji, albo na wskazany rachunek bankowy sądu, przy którym funkcjonuje ekspozytura, jeżeli wniosek złożono w ekspozyturze.”;

3) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Wnioski, o których mowa w § 8—10, zwane dalej „wnioskami”, składa się:

1) w centrali centralnej informacji,

2) w ekspozyturze.

2. Ekspozytura udziela informacji oraz wydaje zaświadczenia i odpisy z rejestru zastawów tylko na wniosek złożony bezpośrednio w ekspozyturze.

3. Centrala centralnej informacji udziela informacji na zasadach takich samych jak ekspozytury, a ponadto udziela informacji korespondencyjnie.

4. Wnioski w formie elektronicznej składa się do centrali centralnej informacji.

5. Wnioski przesyłane pocztą do ekspozytur przekazuje się do centrali centralnej informacji.

6. W przypadku złożenia wniosku w ekspozyturze opłatę, o której mowa w § 7, można uiścić w kasie sądu, przy którym funkcjonuje ekspozytura.

7. Podmioty, o których mowa w art. 42 ust. 4a ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, składają wnioski do centrali centralnej informacji.”;

4) § 13 i 14 otrzymują brzmienie:

„§ 13. Wniosek wpisuje się do ewidencji wniosków, prowadzonej przez centralę centralnej informacji lub ekspozyturę.

§ 14. W ewidencji wniosków, o której mowa w § 13, wpisuje się w szczególności datę wpływu wniosku, rodzaj wniosku oraz sposób i datę jego załatwienia.”;

5) w § 15 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Centrala centralnej informacji wydaje odpisy, zaświadczenia i udziela informacji w postaci elektronicznej — na adres internetowy, z którego wysłano wniosek w formie elektronicznej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 43a ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.”;

6) § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24. 1. Odpis, zaświadczenie oraz informacja wydane w formie papierowej, podpisane przez upoważnionego pracownika i opatrzone pieczęcią urzędową, poza treścią, powinny zawierać oznaczenie miejsca i daty wydania dokumentu oraz datę i godzinę stanu rejestru zastawów, według którego zostały wydane; poszczególne strony powinny być ponumerowane ze wskazaniem całkowitej liczby stron.

2. Odpis, zaświadczenie oraz informacja wydane w formie elektronicznej zawierają dane wskazane w ust. 1 i są opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym uprawnionego pracownika centrali centralnej informacji.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 stycznia 2009 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 554, Nr 60, poz. 702 i Nr 114, poz. 1193, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1113.