ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów prowadzących rejestr zastawów i do centralnej informacji o zastawach rejestrowych drogą elektroniczną, a także orzeczeń, odpisów, zaświadczeń i informacji doręczanych wnioskodawcom tą drogą przez sądy oraz centralną informację

Na podstawie art. 43a ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. Nr 149, poz. 703, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki organizacyjno--techniczne dotyczące:

1) formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądu prowadzącego rejestr zastawów drogą elektroniczną;

2) formy wniosków o wydanie odpisów, zaświadczeń i udzielenie informacji oraz ich składania do centralnej informacji o zastawach rejestrowych drogą elektroniczną;

3) formy orzeczeń i pism sądowych doręczanych wnioskodawcom przez sąd prowadzący rejestr zastawów drogą elektroniczną;

4) formy odpisów, zaświadczeń i informacji doręczanych przez centralną informację o zastawach rejestrowych drogą elektroniczną.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) sądzie — rozumie się przez to sąd prowadzący rejestr zastawów;

2) podpisie elektronicznym — rozumie się przez to bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm. 2) );

3) zarejestrowanym użytkowniku — rozumie się przez to osobę, której został przydzielony unikalny adres internetowy powiązany z niepowtarzalną nazwą i hasłem oraz ważnym kwalifikowanym certyfikatem użytkownika;

4) systemie teleinformatycznym — rozumie się przez to system teleinformatyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm. 3) ).

§ 3. 1. Składanie wniosków i dokumentów, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, może być dokonane jedynie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez zarejestrowanego użytkownika. W przypadku wniosków składanych do sądu zarejestrowanym użytkownikiem powinna być osoba uprawniona do działania w imieniu wnioskodawcy przed sądem.

2. Adres systemu teleinformatycznego jest dostępny na stronach podmiotowych Ministerstwa Sprawiedliwości w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Wnioski wraz z załącznikami, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, wypełnia się na urzędowych formularzach dostępnych pod adresem określonym w § 3 ust. 2 i opatruje podpisem elektronicznym.

§ 5. Dokumenty dołączone do wniosków, o których mowa w § 1 pkt 1, składa się w jednym z formatów wskazanych w przepisach o minimalnych wymaganiach dla systemów teleinformatycznych i opatruje podpisami elektronicznymi osób uprawnionych do ich podpisania.

§ 6. Orzeczenia i pisma sądowe, o których mowa w § 1 pkt 3, są doręczane drogą elektroniczną w formacie pdf (Portable Document Format) i opatrzone podpisem elektronicznym uprawnionego pracownika sądu.

§ 7. Odpisy, zaświadczenia i informacje z rejestru zastawów, o których mowa w § 1 pkt 4, są doręczane drogą elektroniczną w formacie pdf (Portable Document Format) i opatrzone podpisem elektronicznym uprawnionego pracownika centralnej informacji o zastawach rejestrowych.

§ 8. System teleinformatyczny potwierdza zamieszczenie odpisów, zaświadczeń, informacji z rejestru, orzeczeń oraz pism sądowych pod adresem, o którym mowa w § 3 ust. 2, ze wskazaniem daty zamieszczenia.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 stycznia 2009 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 554, Nr 60, poz. 702 i Nr 114, poz. 1193, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1113.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 145, poz. 1050.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1371.