ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do rejestru zastawów

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. Nr 149, poz. 703, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące wzory urzędowych formularzy:

1) wzór formularza wniosku o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów, oznaczony symbolem RZ-1, drukowany w odcieniu koloru zielonego o symbolu Pantone Green, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wzór formularza wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów, oznaczony symbolem RZ-2, drukowany w odcieniu koloru niebieskiego o symbolu Pantone Cyan, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wzór formularza wniosku o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów, oznaczony symbolem RZ-3, drukowany w odcieniu koloru czerwonego o symbolu Pantone Red 032, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) wzór formularza załącznika do wniosku o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów — dane o podmiotach, oznaczony symbolem RZ-D, drukowany w odcieniu koloru zielonego o symbolu Pantone Green, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów — zmiany w rubrykach 2, 3 i 4, oznaczony symbolem RZ-Z, drukowany w odcieniu koloru niebieskiego o symbolu Pantone Cyan, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów albo o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów — wnioskodawcy, oznaczony symbolem RZ-W, drukowany w odcieniu koloru fioletowego o symbolu Pantone Purple, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) wzór formularza załącznika do wniosku o wpis zastawu rejestrowego — adres dla doręczeń w Polsce podmiotu posiadającego miejsce zamieszkania (siedzibę) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, oznaczony symbolem RZ-1A, drukowany w odcieniu koloru zielonego o symbolu Pantone Green, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów — adres dla doręczeń w Polsce podmiotu posiadającego miejsce zamieszkania (siedzibę) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, oznaczony symbolem RZ-2A, drukowany w odcieniu koloru niebieskiego o symbolu Pantone Cyan, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 2. Dopuszcza się składanie wniosków na formularzach udostępnionych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, a także na formularzach stanowiących wydruki komputerowe lub kserokopie, jeżeli ich treść jest zgodna z wzorami urzędowych formularzy.

§ 3. Sposób wypełniania formularzy jest podany w objaśnieniach zamieszczonych na każdym formularzu.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 stycznia 2009 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. (poz. 1532)

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 554, Nr 60, poz. 702 i Nr 114, poz. 1193, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1113.