ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

Na podstawie art. 20 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 106, poz. 1161, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) w Sądzie Okręgowym w Gdańsku:

a) Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych: Gdańsk-Południe w Gdańsku, Gdańsk-Północ w Gdańsku, w Kościerzynie, w Kwidzynie, w Malborku, w Starogardzie Gdańskim i w Tczewie, z wyłączeniem spraw dotyczących odwołań od decyzji Wojskowego Biura Emerytalnego w Gdańsku oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego — Oddziałów Regionalnych w Gdańsku i Sztumie,

b) Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Gdyni, Kartuzach, Sopocie i Wejherowie, wraz ze sprawami dotyczącymi odwołań od decyzji Wojskowego Biura Emerytalnego w Gdańsku oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego — Oddziałów Regionalnych w Gdańsku i Sztumie;”,

b) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21) w Sądzie Okręgowym w Olsztynie — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;”;

2) w § 3 w ust. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Białymstoku:

— w Sądzie Rejonowym w Białymstoku — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Białymstoku, Bielsku Podlaskim i Sokółce;”,

b) pkt 4–6 otrzymują brzmienie:

„4) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Częstochowie:

— w Sądzie Rejonowym w Częstochowie — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Częstochowie i Lublińcu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Częstochowie, Lublińcu, Myszkowie i Zawierciu;

5) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Elblągu:

a) w Sądzie Rejonowym w Elblągu — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Braniewie i Elblągu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Braniewie, Działdowie, Elblągu, Iławie, Nowym Mieście Lubawskim i Ostródzie,

b) w Sądzie Rejonowym w Ostródzie — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Działdowie, Iławie, Nowym Mieście Lubawskim i Ostródzie;

6) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku:

a) w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych: Gdańsk-Południe w Gdańsku, Gdańsk-Północ w Gdańsku i w Sopocie, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych: Gdańsk-Południe w Gdańsku, Gdańsk-Północ w Gdańsku, w Gdyni, Kartuzach, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Sopocie, Starogardzie Gdańskim, Tczewie i Wejherowie,

b) w Sądzie Rejonowym w Gdyni — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Gdyni i Wejherowie,

c) w Sądzie Rejonowym w Kartuzach — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Kartuzach i Kościerzynie,

d) w Sądzie Rejonowym w Malborku — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Kwidzynie, Malborku, Starogardzie Gdańskim i Tczewie;”,

c) w pkt 7 po lit. c dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) w Sądzie Rejonowym w Zabrzu — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Rudzie Śląskiej i Zabrzu;”,

d) pkt 8 i 8a otrzymują brzmienie:

„8) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim:

a) w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Gorzowie Wielkopolskim, Międzyrzeczu i Strzelcach Krajeńskich, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Gorzowie Wielkopolskim, Międzyrzeczu, Słubicach, Strzelcach Krajeńskich i Sulęcinie,

b) w Sądzie Rejonowym w Słubicach — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Słubicach i Sulęcinie;

8a) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze:

a) w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Jeleniej Górze i Kamiennej Górze, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości

Sądów Rejonowych w: Bolesławcu, Jeleniej Górze, Kamiennej Górze, Lubaniu, Lwówku Śląskim i Zgorzelcu,

b) w Sądzie Rejonowym w Lubaniu — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Lubaniu i Lwówku Śląskim;”,

e) w pkt 9:

— lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w Sądzie Rejonowym w Kaliszu — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Jarocinie, Kaliszu i Pleszewie, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Jarocinie, Kaliszu, Kępnie, Krotoszynie, Ostrowie Wielkopolskim, Ostrzeszowie i Pleszewie,”,

— uchyla się lit. b,

— po lit. c dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Krotoszynie i Ostrowie Wielkopolskim;”,

f) w pkt 10 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych: Katowice-Wschód w Katowicach, Katowice-Zachód w Katowicach i w Siemianowicach Śląskich, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych: Katowice-Wschód w Katowicach, Katowice-Zachód w Katowicach, w Mysłowicach i Siemianowicach Śląskich,”,

g) pkt 11–12 otrzymują brzmienie:

„11) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach:

a) w Sądzie Rejonowym w Kielcach — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Kielcach i Końskich, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Busku-Zdroju, Jędrzejowie, Kazimierzy Wielkiej, Kielcach, Końskich, Opatowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Pińczowie, Sandomierzu, Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach, Staszowie i Włoszczowie,

b) w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Busku-Zdroju, Jędrzejowie, Kazimierzy Wielkiej, Pińczowie i Włoszczowie,

c) w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Opatowie, Sandomierzu i Staszowie;

11a) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Koninie:

— w Sądzie Rejonowym w Koninie — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Kole, Koninie, Słupcy i Turku;

12) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie:

a) w Sądzie Rejonowym w Białogardzie — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Białogardzie i Drawsku Pomorskim,

b) w Sądzie Rejonowym w Koszalinie — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Koszalinie i Sławnie, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Białogardzie, Drawsku Pomorskim, Kołobrzegu, Koszalinie, Sławnie, Szczecinku i Wałczu,

c) w Sądzie Rejonowym w Szczecinku — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Szczecinku i Wałczu;”,

h) pkt 14 i 15 otrzymują brzmienie:

„14) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Krośnie:

a) w Sądzie Rejonowym w Krośnie — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Jaśle i Krośnie, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Brzozowie, Jaśle, Krośnie, Lesku i Sanoku,

b) w Sądzie Rejonowym w Sanoku — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Brzozowie, Lesku i Sanoku;

15) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Legnicy:

— w Sądzie Rejonowym w Legnicy — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Jaworze, Legnicy i Złotoryi, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Głogowie, Jaworze, Legnicy, Lubinie i Złotoryi;”,

i) w pkt 17:

— lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w Sądzie Rejonowym w Łomży — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Grajewie, Łomży, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie,”,

— uchyla się lit. b,

j) pkt 18 i 19 otrzymują brzmienie:

„18) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi:

a) w Sądzie Rejonowym w Kutnie — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Kutnie i Łęczycy,

b) w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi — Sądy Pracy i Ubezpieczeń Społecznych jako dwa wydziały:

— Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący część miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic: Górna, Śródmieście i Widzew oraz gmin: Andrespol, Brójce i Nowosolna, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Brzezinach, Kutnie, Łęczycy, Łowiczu, Rawie Mazowieckiej i Skierniewicach,

— Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący część miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Bałuty i Polesie, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych: dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, w Pabianicach i Zgierzu,

c) w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach

— Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Brzezinach, Łowiczu, Rawie Mazowieckiej i Skierniewicach;

19) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Nowym Sączu:

a) w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu

— Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Limanowej, Muszynie i Nowym Sączu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Gorlicach, Limanowej, Muszynie, Nowym Sączu, Nowym Targu i Zakopanem,

b) w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Nowym Targu i Zakopanem;”,

k) w pkt 20:

— uchyla się lit. c,

— lit. d i e otrzymują brzmienie:

„d) w Sądzie Rejonowym w Olsztynie — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Bartoszycach, Biskupcu, Giżycku, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy, Olsztynie, Piszu i Szczytnie,

e) w Sądzie Rejonowym w Szczytnie — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Nidzicy, Piszu i Szczytnie;”,

l) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Opolu:

a) w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Głubczycach i Kędzierzynie-Koźlu,

b) w Sądzie Rejonowym w Nysie — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Nysie i Prudniku,

c) w Sądzie Rejonowym w Opolu — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Brzegu, Kluczborku, Oleśnie, Opolu i Strzelcach Opolskich, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Brzegu, Głubczycach, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, Nysie, Oleśnie, Opolu, Prudniku i Strzelcach Opolskich;”,

m) w pkt 22:

— lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Przasnyszu, Pułtusku i Wyszkowie,”,

— uchyla się lit. b,

n) pkt 23 otrzymuje brzmienie:

„23) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim:

a) w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Bełchatowie, Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim,

b) w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Opocznie i Tomaszowie Mazowieckim;”,

o) pkt 25 otrzymuje brzmienie:

„25) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu:

a) w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Gnieźnie i Wągrowcu,

b) w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu i Wolsztynie,

c) w Sądzie Rejonowym w Lesznie — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Gostyniu, Kościanie, Lesznie i Rawiczu,

d) w Sądzie Rejonowym w Pile — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Chodzieży, Pile, Trzciance i Złotowie,

e) w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu — Sąd Pracy i Sąd Ubezpieczeń Społecznych:

— Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych: Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu i Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,

— Wydział Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Chodzieży, Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Obornikach, Pile, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Trzciance, Wągrowcu, Wolsztynie, Wrześni i Złotowie,

f) w Sądzie Rejonowym w Szamotułach — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Obornikach i Szamotułach,

g) w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Śremie, Środzie Wielkopolskiej i Wrześni;”,

p) w pkt 26:

— uchyla się lit. a i b,

— lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) w Sądzie Rejonowym w Radomiu — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Przysusze, Radomiu, Szydłowcu i Zwoleniu;”,

q) w pkt 27:

— uchyla się lit. a i b,

— lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Dębicy, Leżajsku, Łańcucie, Ropczycach, Rzeszowie i Strzyżowie;”,

r) pkt 28a—31 otrzymują brzmienie:

„28a) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Sieradzu:

a) w Sądzie Rejonowym w Sieradzu — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Łasku, Sieradzu, Wieluniu i Zduńskiej Woli,

b) w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Łasku i Zduńskiej Woli;

29) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Słupsku:

a) w Sądzie Rejonowym w Człuchowie — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Bytowie, Chojnicach, Człuchowie i Miastku,

b) w Sądzie Rejonowym w Słupsku — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Lęborku i Słupsku, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Bytowie, Chojnicach, Człuchowie, Lęborku, Miastku i Słupsku;

30) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Suwałkach:

a) w Sądzie Rejonowym w Ełku — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Ełku i Olecku,

b) w Sądzie Rejonowym w Suwałkach — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Augustowie, Sejnach i Suwałkach, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Augustowie, Ełku, Olecku, Sejnach i Suwałkach;

31) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie:

a) w Sądzie Rejonowym w Choszcznie — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Choszcznie i Myśliborzu,

b) w Sądzie Rejonowym w Goleniowie — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Goleniowie, Gryficach, Kamieniu Pomorskim i Świnoujściu,

c) w Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Łobzie i Stargardzie Szczecińskim,

d) w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Gryfinie, Szczecin-Centrum w Szczecinie i Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Choszcznie, Goleniowie, Gryficach, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Łobzie, Myśliborzu, Stargardzie Szczecińskim, Szczecin-Centrum w Szczecinie, Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie i Świnoujściu;”,

s) w pkt 35:

— uchyla się lit. a,

— lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) w Sądzie Rejonowym w Toruniu — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Brodnicy, Golubiu-Dobrzyniu, Toruniu i Wąbrzeźnie, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Brodnicy, Chełmnie, Golubiu-Dobrzyniu, Grudziądzu, Toruniu i Wąbrzeźnie;”,

t) w pkt 36:

— lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych: w Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie, dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie;”,

— uchyla się lit. d,

u) w pkt 38:

— uchyla się lit. a,

— lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu — Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych jako dwa wydziały:

— Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych: w Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Trzebnicy, Wołowie, dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu i dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, w których nazwiska (nazwy) powodów lub ubezpieczonych zaczynają się na litery od A do Ł,

— Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych: w Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Trzebnicy, Wołowie, dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu i dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, w których nazwiska (nazwy) powodów lub ubezpieczonych zaczynają się na litery od M do Ż;”,

v) pkt 39 otrzymuje brzmienie:

„39) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zamościu:

— w Sądzie Rejonowym w Zamościu — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Biłgoraju, Hrubieszowie, Janowie Lubelskim, Krasnymstawie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu;”,

w) w pkt 40 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Krośnie Odrzańskim i Zielonej Górze, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Krośnie Odrzańskim, Nowej Soli, Świebodzinie, Wschowie, Zielonej Górze, Żaganiu i Żarach.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2011 r.


1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364.

2)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 84, poz. 762 i Nr 194, poz. 1639, z 2003 r. Nr 110, poz. 1054 i Nr 219, poz. 2166, z 2004 r. Nr 127, poz. 1331, Nr 231, poz. 2325 i Nr 281, poz. 2797, z 2005 r. Nr 62, poz. 556, Nr 112, poz. 948 i Nr 240, poz. 2026, z 2006 r. Nr 135, poz. 959 i Nr 241, poz. 1754, z 2007 r. Nr 50, poz. 339, Nr 155, poz. 1091 i Nr 243, poz. 1796, z 2008 r. Nr 182, poz. 1132 i Nr 234, poz. 1583, z 2009 r. Nr 102, poz. 852 oraz z 2010 r. Nr 49, poz. 294, Nr 116, poz. 781 i Nr 245, poz. 1648.