ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. Nr 149, poz. 703, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa miejsce, warunki, sposób i koszty przeprowadzenia sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do sprzedaży praw z instrumentów finansowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm. 2) ).

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów;

2) przetargu — rozumie się przez to przetarg publiczny, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy;

3) przeprowadzającym przetarg — rozumie się przez to notariusza lub komornika przeprowadzających przetarg;

4) nabywcy — rozumie się przez to uczestnika przetargu, który zaoferował najwyższą cenę, a przeprowadzający przetarg udzielił mu przybicia.

§ 3. 1. Wniosek zastawnika o sprzedaż przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu powinien wskazywać:

1) imię i nazwisko (nazwę), miejsce zamieszkania (siedzibę) i adres zastawnika, zastawcy oraz dłużnika, jeżeli nie jest on zastawcą;

2) przedmiot zastawu rejestrowego podlegający sprzedaży;

3) wartość przedmiotu zastawu rejestrowego, zwaną dalej „wartością szacunkową”, jeżeli została ona określona w umowie zastawniczej albo później ustalona przez zastawnika i zastawcę;

4) w czyim posiadaniu i gdzie się znajduje przedmiot zastawu rejestrowego, a jeżeli jest nim rzecz ruchoma — także czy i kiedy można ją oglądać.

2. We wniosku zastawnik może również wskazać dzień, w którym należy dokonać ogłoszenia o przetargu, a także żądać, aby ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone nie tylko w dzienniku poczytnym w miejscowości, w której przeprowadzony będzie przetarg, lecz także w innym dzienniku albo zostało podane do publicznej wiadomości w inny sposób przez zastawnika wskazany. Zastawnik może również żądać wysłania indywidualnych zawiadomień o przetargu do podmiotów wskazanych we wniosku.

§ 4. Do wniosku zastawnik załącza w szczególności:

1) poświadczony przez zastawnika odpis umowy zastawniczej;

2) odpis postanowienia sądu o wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów lub odpis z rejestru zastawów;

3) odpis pisma zastawnika do zastawcy, wraz z dowodem doręczenia lub dowodem nadania, zawiadamiającego zastawcę o zamiarze sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego.

§ 5. 1. Jeżeli umowa zastawnicza nie określa miejsca przeprowadzenia przetargu, przetarg przeprowadza się w miejscowości, w której znajduje się przedmiot zastawu rejestrowego, albo w miejscowości położonej w obszarze właściwości sądu rejonowego, w którym znajduje się ten przedmiot, a jeżeli przedmiotem zastawu rejestrowego jest prawo majątkowe — w obszarze właściwości sądu rejonowego, w którym według umowy zastawniczej zastawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

2. Na wniosek zastawnika i za zgodą zastawcy można przeprowadzić przetarg w innej miejscowości niż określona w ust. 1. Zgoda zastawcy nie jest potrzebna, jeżeli przedmiot zastawu, wbrew umowie zastawniczej, znajduje się w innej miejscowości niż określono w tej umowie.

§ 6. Wybór przeprowadzającego przetarg należy do zastawnika.

§ 7. 1. Przeprowadzający przetarg odmówi jego przeprowadzenia, jeżeli powziął wiadomość o okolicznościach, na podstawie których może przypuszczać, że przedmiot zastawu rejestrowego został zajęty w postępowaniu egzekucyjnym.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przedmiotem zastawu rejestrowego są rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu.

3. Przeprowadzający przetarg odmówi przeprowadzenia przetargu także z przyczyn, które na podstawie art. 48 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego uzasadniają wyłączenie sędziego, lub z innych przyczyn uniemożliwiających przeprowadzenie przetargu.

§ 8. 1. O odmowie przeprowadzenia przetargu i jej przyczynach przeprowadzający przetarg niezwłocznie zawiadamia zastawnika.

2. Na żądanie zastawnika lub zastawcy przeprowadzający przetarg wydaje im dokument stwierdzający dotychczas poniesione koszty.

§ 9. 1. Koszty przeprowadzenia sprzedaży w drodze przetargu przedmiotu zastawu rejestrowego obejmują wynagrodzenie dla przeprowadzającego przetarg oraz zwrot wydatków.

2. Do wydatków, o których mowa w ust. 1, zalicza się w szczególności:

1) koszty ogłoszeń o przetargu;

2) koszty indywidualnych zawiadomień;

3) koszty wynajęcia lokalu na przeprowadzenie przetargu, jeżeli zachodzi taka potrzeba;

4) wynagrodzenie rzeczoznawcy lub innej osoby powołanej przez przeprowadzającego przetarg do wyceny przedmiotu zastawu rejestrowego.

§ 10. 1. Jeżeli zastawca i zastawnik nie postanowią inaczej, koszty sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu ponosi zastawca.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie niedojścia przetargu do skutku.

§ 11. 1. Składający wniosek zastawnik obowiązany jest złożyć zaliczkę na pokrycie wydatków, o których mowa w § 9 ust. 2.

2. Wysokość zaliczki i termin jej złożenia ustala przeprowadzający przetarg.

3. W przypadku nieuiszczenia zaliczki w terminie przeprowadzający przetarg może odmówić jego przeprowadzenia.

§ 12. 1. Przeprowadzający przetarg zawiadamia o przetargu przez ogłoszenie, najpóźniej na trzy dni przed terminem przetargu.

2. Ogłoszenie przeprowadzający przetarg zamieszcza:

1) w dzienniku poczytnym w miejscowości, w której przetarg ma się odbyć, oraz, jeżeli zastawnik o to wnosił, w innym dzienniku wskazanym przez zastawnika;

2) w miejscu, w którym ma się odbyć przetarg.

3. Jeżeli zastawnik o to wnosił, przeprowadzający przetarg zawiadamia o przetargu także w inny sposób wskazany we wniosku.

4. W ogłoszeniu należy określić:

1) miejsce i czas przetargu;

2) przedmiot sprzedaży, jego wartość szacunkową i cenę wywołania;

3) jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz ruchoma — miejsce i czas, w którym można ją oglądać;

4) wysokość rękojmi oraz sposób i termin jej złożenia;

5) sposób i termin zapłaty ceny nabycia;

6) skutki niewykonania warunków przetargu.

§ 13. Przetarg może się odbyć, jeżeli przynajmniej jedna osoba zgłosiła się do przetargu.

§ 14. W przetargu nie mogą uczestniczyć: zastawnik, zastawca, dłużnik, przeprowadzający przetarg, ich małżonkowie, jak również ich wstępni i zstępni oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia, a także osoby obecne na przetargu w charakterze urzędowym.

§ 15. 1. Zgłaszający się do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości co najmniej 10 % wartości szacunkowej.

2. Rękojmię składa się przelewem lub w gotówce, a za zgodą zastawnika — w inny sposób.

3. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w chwili rozpoczęcia przetargu.

§ 16. 1. Jeżeli wartość szacunkowa nie jest określona w umowie zastawniczej ani nie ustalili jej zgodnie zastawca z zastawnikiem, ustalenia dokonuje rzeczoznawca powołany przez przeprowadzającego przetarg. Wartość szacunkową może ustalić także inna osoba, na którą zgodzą się zastawnik i zastawca.

2. Wartość szacunkową wierzytelności pieniężnej ustala się w wysokości równej nominalnej kwocie tej wierzytelności wraz z odsetkami wymagalnymi w dniu przetargu.

3. Wartość wierzytelności określonej w walucie obcej ustala się w złotych, po przeliczeniu na podstawie średniego kursu danej waluty, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dzień złożenia wniosku o sprzedaż przedmiotu zastawu rejestrowego.

4. Wartość szacunkową zbioru rzeczy lub praw stanowiących całość gospodarczą ustala się dla całości zbioru. Jeżeli jednak zastawnik i zastawca tak postanowili, oprócz wartości szacunkowej całości zbioru ustala się wartość szacunkową poszczególnych jego składników.

§ 17. Przetarg odbywa się ustnie.

§ 18. Przeprowadzający przetarg rozpoczyna go od ogłoszenia ceny wywołania.

§ 19. Jeżeli zastawnik i zastawca nie postanowili inaczej, cena wywołania wynosi 50 % wartości szacunkowej, a w przypadku przedmiotów ze złota, platyny i srebra 75 % wartości szacunkowej.

§ 20. 1. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnego złotego.

2. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik zaoferował cenę wyższą.

§ 21. Jeżeli zastawnik i zastawca nie postanowili inaczej, zbiór rzeczy lub praw stanowiących całość gospodarczą podlega sprzedaży w całości.

§ 22. Przeprowadzający przetarg udzieli przybicia nabywcy, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do kolejnego postąpienia żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje wyższej ceny.

§ 23. 1. Po udzieleniu przybicia nabywcy pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się niezwłocznie złożone przez nich rękojmie.

2. Rękojmię złożoną przez nabywcę przelewem lub w gotówce zalicza się na poczet ceny nabycia.

§ 24. Nabywca staje się właścicielem przedmiotu zastawu z chwilą zapłaty ceny nabycia.

§ 25. Jeżeli zastawnik nie określił sposobu zapłaty ceny nabycia, to zapłata ceny nabycia następuje przelewem, gotówką lub, za zgodą zastawnika, w inny sposób.

§ 26. 1. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia.

2. Nabywca, który w terminie określonym w ust. 1 nie zapłaci całej ceny nabycia, traci wpłaconą część ceny oraz rękojmię i prawa wynikające z przybicia, a także nie może uczestniczyć w dalszym przetargu, który się niezwłocznie wznawia.

§ 27. Z części ceny wpłaconej przez nabywcę oraz rękojmi, utraconych na podstawie § 26 ust. 2, przeprowadzający przetarg zaspokaja należność z tytułu kosztów przetargu, a resztę przekazuje niezwłocznie zastawnikowi.

§ 28. 1. Nabywca, który zapłacił całą cenę nabycia, powinien niezwłocznie odebrać nabytą rzecz lub, w przypadku prawa majątkowego, dokumenty pozwalające na dysponowanie prawem lub rzeczą.

2. Jeżeli zastawnik wyraził zgodę na późniejszy niż określony w § 26 termin zapłaty ceny nabycia, nabywca powinien odebrać rzecz nabytą z chwilą udzielenia mu przybicia, chyba że zastawnik i nabywca określili inny termin odbioru rzeczy nabytej.

§ 29. Po zapłaceniu ceny nabycia przeprowadzający przetarg obowiązany jest niezwłocznie wystawić nabywcy zaświadczenie stwierdzające nabycie przedmiotu zastawu rejestrowego, a w razie potrzeby przekazać także inne dokumenty.

§ 30. Przeprowadzający przetarg sporządza z jego przebiegu protokół, który zawiera:

1) oznaczenie miejsca i czasu przetargu;

2) imię i nazwisko (nazwę) zastawnika, zastawcy oraz dłużnika, jeżeli nie jest zastawcą;

3) oznaczenie przeprowadzającego przetarg;

4) oznaczenie przedmiotu zastawu rejestrowego, jego wartość szacunkową i wysokość ceny wywołania;

5) oznaczenie najwyższej ceny zaoferowanej za przedmiot zastawu rejestrowego;

6) imię i nazwisko (nazwę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę) nabywcy;

7) określenie sposobu i terminu zapłaty ceny nabycia;

8) oznaczenie sumy, jaką nabywca uiścił na poczet ceny nabycia;

9) informację o sposobie ponoszenia kosztów przetargu;

10) wnioski i oświadczenia osób uczestniczących w przetargu;

11) wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników przetargu;

12) podpis przeprowadzającego przetarg oraz podpis nabywcy albo wzmiankę o przyczynie braku podpisu.

§ 31. Przeprowadzający przetarg doręcza odpis protokołu zastawnikowi, zastawcy oraz dłużnikowi, jeżeli nie jest on zastawcą, a także nabywcy.

§ 32. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 554, Nr 60, poz. 702 i Nr 114, poz. 1193, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1113.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69 i Nr 42, poz. 341.